Nafaka Faizi ve Arttırım Davası Yargıtay Kararı

3. Hukuk Dairesi 2016/20657 E. , 2018/8707 K.

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı; davalı ile……. sayılı ilamı ile boşandıklarını, boşanma davasında ara karar ile; davalı ve müşterek iki çocuk lehine 300,00TL tedbir nafakasına karar verildiğini, kesinleşme tarihinden itibaren de aylık toplam 250,00TL yoksulluk ve iştirak nafakası olarak devam ettiğini, davanın bitiminden hemen sonra davalı avukatı ile temasa geçilerek biriken nafakanın 4.950TL olarak hesaplandığını ve uzlaşılarak 08.02.2011 tarihinde 250TL, 10.02.2010 tarihinde 4.000TL, ve 10.03.2011 tarihinde de 250TL olmak üzere toplam 4.500TL ödendiğini, kendisinin davalıya sadece 450 TL borcu kaldığını ileri sürerek anapara ve faizi ile toplam 906TL borcu olduğunun tespitine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı; dosyada mevcut ödeme belgelerinde nafakaların hangi aya ilişkin olduğunun belli olmadığını, söz konusu belgelerde sadece nafaka ve miktarının yazılı olduğunu, taraflar arasında nafaka miktarı ve faiz talep edilmeyeceğine ilişkin bir yazılı anlaşma olmadığını, söz konusu kararın kesinleşmesi ile müvekkil ve müşterek çocuklar için toplam 250TL nafakaya karar verildiğini ancak kesinleşme tarihinden sonra herhangi bir ödeme yapılmadığını, nafakaların arttırılması için …… 2012/816 esas sayılı dosyası ile dava açtığını ve mahkemenin yoksulluk nafakasını aylık 150TL’ye iştirak nafakasını aylık ayrı ayrı 100TL’ye yükselttiğini, ….sayılı dosyası ile davacı tarafça karar kesinleşme tarihi olan 28.01.2011 tarihinden ….. 2012/816 E. sayılı dosyası ile hükmedilen nafakanın ödenmeyen kısmının icraya konulduğunu, söz konusu icra takibinin iddia edildiği gibi ödenen miktar için olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
…..
Mahkemece; nafaka arttırım davasının açıldığı 31.08.2012 tarihine kadar 19 aylık katılım ve yoksulluk nafakasının talep olunduğunu, bu durumda da 4.750TL birikmiş nafaka ve 1.537,74 TL %9 kanuni faiz alacağının tahsiline karar verilmesi gerektiği gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne, ….. sayılı icra takibinde davacının toplamda 7.462,48 TL borcunun olduğunun tespitine karar verilmiş, hüküm; davacı tarafça temyiz edilmiştir.

1-) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davacının sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2-) Dava; nafaka alacağının tahsili amacıyla başlatılan takip nedeniyle borçlu olmadığının tespiti istemine ilişkin menfi tespit davasıdır.

Somut olayda;…. Sayılı boşanma dosyasında 27.05.2010 tarihli ara kararı ile müşterek çocuklar lehine dava tarihi olan 15.09.2009 tarihinden itibaren ayrı ayrı aylık 100.00’er TL ve davalı … lehine aylık 100,00TL tedbir nafakasının davacıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm ile de; 27.05.2010 tarihinde hükmedilen tedbir nafakalarının karar kesinleşinceye kadar devamına karar kesinleştikten sonra 75’er TL iştirak, 100 TL yoksulluk nafakası olarak devamına karar verilmiş, karar; 28.01.2011 tarihinde kesinleşmiştir. Daha sonra davalı kadın tarafından 31.08.2012 tarihinde açılan dava ile yoksulluk nafakası 150 TL’ye, iştirak nafakaları 100’er TL’ye arttırılmıştır.

Dosya arasında bulunan davaya konu…… sayılı icra takip dosyası incelendiğinde; 2.700TL 27.05.2010 tarihli birikmiş nafaka ve 27.05.2010-01.06.2015 arası faizi ile 4.750 TL 28.01.2010 tarihli birikmiş nafaka ve 28.01.2011-01.06.2015 arası birikmiş faizi olmak üzere toplam 10.525,41 TL’nin talep edildiği anlaşılmıştır.
Hükme esas alınan bilirkişi raporu incelendiğinde; öncelikle boşanma davasının kesinleşme tarihi olan 28.01.2011 tarihine kadar birikmiş nafaka ile faizinin, ardından 31.08.2012 tarihinde açılan nafaka arttırım davasına kadar birikmiş nafaka ve faizinin hesaplandığı, mahkemece de bu hesabın hükme esas alındığı anlaşılmaktadır.

Buna göre; yukarıda açıklandığı üzere, davaya konu…… sayılı icra takip dosyası ile davacı tarafça boşanma davasının kesinleşme tarihi olan 28.01.2011 tarihine kadar birikmiş nafaka ile faizi talep edilmiş, mahkemece; takip dosyasındaki talep aşılarak 28.01.2011 tarihinden sonraki dönem için de tespit yapan bilirkişi raporu esas alınarak hüküm kurulmuştur. Bu husus göz ardı edilerek ve takip dosyasındaki talep aşılarak 28.01.2011 tarihinden sonraki dönem için de tespit yapılmış olması usul ve yasaya uygun bulunmamış bozmayı gerektirmiştir.

…..

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bendde açıklanan nedenlerle temyiz eden davacının sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bendde açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK’nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 19.09.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. Nafaka Faizi ve Arttırım Davası Yargıtay Kararı