İştirak Nafakası Arttırımı Yargıtay Kararları

3. Hukuk Dairesi 2016/21334 E. , 2017/10607 K.

MAHKEMESİ :AİLE MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki yoksulluk ve iştirak nafakasının arttırımı /yoksulluk nafakasının kaldırılması davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, asıl davanın kısmen kabulüne karşı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı-karşı davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı; Mersin 3.Aile Mahkemesi’nin 21/01/2014 tarih ve 2013/865E-2014/29K sayılı ilamı ile davalı ile boşanmalarına karar verildiğini, müşterek çocukları Hüseyin’in velayetinin kendisine verildiğini, müşterek çocuk yararına aylık 200,00 TL iştirak nafakasına ve kendisi yararına aylık 200,00 TL yoksulluk nafakasına hükmedildiğini, nafakanın şu an yetersiz kaldığını, müşterek çocuk yararına hükmedilen nafakanın aylık 300,00 TL arttırılarak aylık 500,00 TL’ye çıkartılmasını, kendisi yararına hükmedilen aylık 200,00 TL nafakanın aylık 300,00 TL arttırılarak aylık 500,00 TL’ye çıkartılmasını talep ve dava etmiştir.
Davalı; açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiş, karşı davada; davacı/karşı davalı kadının boşanma davasından hemen sonra YKM mağazasında çalışmaya başladığı halde nafaka almaya devam ettiğini, davalının şu anda maddi durumunun kendisinden çok daha iyi olduğunu iddia ederek, davacı/karşı davalı kadın lehine hükmedilen yoksulluk nafakasının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece; davacı/karşı davalı tarafından açılan davanın kısmen kabulüne, davacı/karşı davalı …’in yoksulluk nafakasının artırılması talebinin reddine, müşterek çocuk yararına takdir edilen aylık 200,00 TL iştirak nafakasının dava tarihinden geçerli olmak üzere 300,00 TL artırılarak aylık 500,00 TL’ye yükseltilmesine, davalı/karşı davacı tarafından açılan davanın kabulüne, davacı/karşı davalı … yararına takdir edilen aylık 200,00 TL yoksulluk nafakasının karşı dava tarihi olan 27/10/2015 tarihinden itibaren kaldırılmasına karar verilmiş, hüküm davacı/karşı davalı … tarafından temyiz edilmiştir.

1-) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davacı/karşı davalı …’in asıl davaya yönelik temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-) Davacı/karşı davalı …’in karşı davaya yönelik temyiz itirazlarına gelince;
TMK.nun 175.maddesine göre, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek tarafın kusuru daha ağır olmamak koşuluyla, geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında nafaka isteyebilir. Aynı Kanunun 176/4.maddesine göre ise, yoksulluğun ortadan kalkması halinde mahkemece nafaka kaldırılabileceği gibi, tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın artırılması veya azaltılmasına da karar verilebilir.

Yargıtay …nun 7.10.1998 tarih ve 2-656-688 sayılı kararında da kabul edildiği gibi yeme, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım, kültür (eğitim) gibi bireyin maddi varlığını geliştirmek için zorunlu ve gerekli görülen harcamaları karşılayacak düzeyde geliri olmayanları yoksul kabul etmek gerekir. …nun yerleşik kararlarında “asgari ücret seviyesinde gelire sahip olunması,” yoksulluk nafakası bağlanmasını olanaksız kılan bir olgu kabul edilmemiştir. (HGK. 7.10.1998 gün 1998/2-656 E.,1998/688 K. 26.12.2001 gün 2001/2-1158-1185 sayılı ve 1.5.2002 gün 2002/2-397-339 sayılı kararları).

Somut olayda; davacı/karşı davalı kadının boşanma davasının kesinleşmesinden sonra YKM mağazasında çalışmaya başladığı, asgari ücret düzeyinde gelir elde ettiği anlaşılmaktadır. Ancak davacı/karşı davalının aldığı 200TL nafaka ile geçinmesi günümüz ekonomik koşullarında mümkün değildir. Aldığı nafaka ile gelirinin toplamı ise, davalıyı yoksulluktan kurtaracak düzeyde değildir. Zira yoksulluk durumu, günün ekonomik koşulları ile tarafların sosyal ve ekonomik durumları ve yaşam tarzları değerlendirilerek takdir edilmelidir. Yoksulluk nafakası ahlaki ve sosyal düşüncelere dayanır.
Buna göre; mahkemece, dava tarihindeki şartlara göre davacı/karşı davalının yoksulluğunun ortadan kalkmadığı, asgari ücret sınırındaki gelirinin varlığının yoksulluk nafakasının tamamen kaldırılmasına neden olmayıp indirmeye karar verilebileceği, ancak davalının aldığı nafakanın cüz’i bir miktar olduğu, bu nafaka ile gelirinin toplamının ise davalıyı yoksulluktan kurtaracak düzeyde olmadığı göz önünde bulundurularak karşı davadaki yoksulluk nafakasının kaldırılması talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu bu talebin kabulüne karar verilerek yoksulluk nafakasının kaldırılması doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bendde açıklanan nedenle davacı/karşı davalı …’in sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bendde açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün davacı/karşı davalı …’in yararına BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK’nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 21/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. İştirak Nafakası Arttırımı Yargıtay Kararları