Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Emsal Karar içeriği Gülsün Hukuk ile sizlere sunuldu.

T.C.
İSTANBUL
8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO:2019/586 Esas
KARAR NO:2020/297

DAVA:TAZMİNAT (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)
DAVA TARİHİ:19/09/2014
KARAR TARİHİ:03/07/2020

Davacılar tarafından davalı aleyhine açılan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda dosya incelendi.

D A V A /

Davacı vekilinin 14/08/2013 harç ikmal tarihli dilekçesinde özetle; 21/03/2013 tarihinde meydana gelen trafik kazasında müvekkillerin oğlu …’nın vefat ettiği, davalılardan … Sigorta A.Ş. kazaya karışan …’ün maliki ve sürücüsü olduğu … plakalı aracın trafik sigortacısı olduğu, kaza tespit tutanağına göre davalı … Sigorta A.Ş.’ne sigortalı … plakalı araç sürücüsü asli kusurlu olduğu, davadan önce davalı … Sigorta A.Ş.’ne başvurulduğu ve … no lu hasar dosyası açıldığı, müvekkillerine bu dosyadan halen ödeme yapılmadığı, meydana gelen trafik kazası nedeniyle müvekkillerinin uğramış olduğu destekten yoksun kalma zararı, cenaze giderleri, defin giderleri ve diğer maddi zararlarının müştereken ve müteselsilen davalı sigorta şirketinden tazminini için …’nın vefatı nedeniyle babası … için 500,00 TL, annesi … için 500,00 TL harca esas değerle açılan belirsiz alacak davasının kabulü ile, davalı sigorta şirketinden temerrüt tarihinden itibaren avans faizi ile tahsilini talep ve dava etmiştir.

S A V U N M A /

Davalı vekilinin 07/11/2013 havale tarihli cevap dilekçesinde özetle; davacılar tarafından aynı dava konusu talepli, …. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin … esas sayılı dosyası ile dava açıldığı ve müvekkil şirkete bu davanın da ihbar edildiği, bu nedenle iş bu davanın …. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin … esas sayılı dosyası ile birleştirilmesini talep ettiği, müvekkil şirketin sigortalısının kazanın meydana gelmesinde kusurunun bulunduğunun ispat edilmesi halinde, sigortalısı araç sürücünün kusuru oranında müvekkil şirketin sorumluluğunun söz konusu olacağı, müvekkil şirketin temerrüde düşmediği gibi dava açılmasına sebebiyet vermediği, davacıların faiz talebinin reddine karar verilmesi gerektiği, ayrıca kabul anlamına gelmemek üzere uygulanması gereken faiz yasal faiz olduğu, Adli Tıp Kurumundan kusur yönünden rapor alınması gerektiği, davacıların murisinin müterafik kusurunun bulunup bulunmadığı hususlarının mahkemece tespiti ve tazminattan düşülmesi gerektiği, bu nedenlerle davanın reddini talep etmiştir.

G E R E K Ç E /

Dava, çocukları …’nın trafik kazası sonucu vefatı nedeniyle davacı anne ve babanın destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.

Davacı vekilinin 13/04/2016 tarihli dilekçesi ile; davacı … yönünden taleplerini 500,00 TL’den 40.263,71 TL’ye yükselttiklerini, davacı … yönünden de taleplerini 500,00 TL’den 40.263,71 TL’ne yükselttikleri beyan edilerek talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla kazaya karışan tüm araçlar için toplamda 80.527,42 TL destekten yoksun kalma tazminatının davalı sigorta şirketlerine ilk hasar ihbarının yapıldığı tarihten 8 gün sonrasından başlayacak avans faizi ile birlikte tahsili talep edilmiştir.

Mahkememizce dava dosyasına ilişkin 03/05/2016 tarih ve 2014/920- 2016/366 Esas- Karar numarasıyla; “21/03/2013 tarihinde saat 15:10 sıralarında sürücü … yönetimindeki … plakalı kamyonet ile … istikametinde Şehren köyü istikametine seyir halinde iken şerit ihlali yaparak, karşı istikamete geçmesi sonucunda karşı istikametten gelmekte olan, … plakalı ve …’nın sürücüsü olduğu motosiklete çarpmak suretiyle adı geçenin vefatı ile sonuçlanan kaza da, olay mahallinin meskul mahal dışı olduğu, 4,5 m genişliğinde asfalt kaplama köy yolu olup, olay yerinin virajlı ve eğimi zeminin duru olduğu motosikletin 4,5 m fren izinin bulunduğu sürücü …’ün dikkatini yola vermeyerek ve yukarıda belirtilen yol özelliğini de dikkate almaksızın yolun sağını takiben seyretmeyip, virajda şerit ihlali yaparak, karşı yönden gelen aracın istikamet şeridini kapatmak suretiyle olaydan %80 oranında kusurlu olduğu, motosiklet sürücüsü …’nın da seyri sırasında can güvenliği sebebiyle koruyucu kask takması gerekirken bu hususa özen göstermediği, ayrıca etkin direksiyon ve fren tedbirine başvurmadığı anlaşılmakla, %20 oranında kusurlu olduklarına ilişkin gerek … Asliye Ceza Mahkemesi’nin … esas sayılı dosyasında alınan bilirkişi raporu ve gerekse aynı yönde …. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin … esas sayılı dosyasına ibraz olunan Adli Tıp Kurumu’nun 26/06/2015 tarihli raporu mahkememizce de benimsenmiş ve müteveffa sürücünün olayda %20, karşı araç sürücüsünün %80 oranında kusurlu oldukları kabul edilmiştir. … plakalı aracın davalı sigorta şirketi tarafından … no’lu ve 20/05/2012-2013 vadeli trafik poliçesi ile sigortalandığı anlaşılmaktadır. …’nın 1993 doğumlu olup, 21/03/2013 tarihli kaza sırasında 19 yıl 7 ay-20 yaşında olduğu, PMF – 1931 yaşam tablosuna göre bakiye ömür süresinin 45 yıl olacağı, adı geçenini asgari ücret üzerinde bir gelire sahip olduğu yönünde bir delil de sunulmadığından tazminat hesabında net asgari ücretin esas alınması gerektiği benimsenmiştir. Müteveffanın henüz asgari hizmetini yapmadığı ve bekar olup, yaşasa idi gerek evlilik hazırlıklarının ve gerekse de Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ilk evlilik yaşı olarak 27 yaş kabul edilmek suretiyle, 3 yıl bilinen dönem, 38 yıl aktif ve 5 yıl pasif dönem olmak üzere, birimi dönemi evlenme ve çocukların varlığı ile buna göre destek tutarları da azaltılmak suretiyle yapılan hesaplama da davacı baba … ve … için ayrı ayrı destekten yoksunluk talep miktarının 40.263,71 TL’şer olduğu saptanmıştır. Bilirkişi tarafından tanzim olunan 17/11/2015 tarihli rapor ile 14/03/2016 tarihli ek raporda bu yönde yapılan tespitler ve hesaplama, mahkememizce de dosya kapsamına da uygun bulunmuş olup, davacılar vekilinin 13/04/2016 harç tarihli ve dava değerinin arttırılmasına ilişkin dilekçesi de dikkate alınarak, davacıların destekten yoksun kalma tazminat taleplerinin, davalı sigorta şirketi tarafından, gerekli tüm belgelerin toplanması sonrasında tazminat miktarının belirlenmesine ilişkin 02/06/2013 tarihli tesbiti temerrüt tarihi kabul edilmek suretiyle” şeklindeki gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Mahkememiz hükmüne karşı davalı vekilinin temyiz başvurusu üzerine Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 30/04/2019 tarih ve 2016/13470 E – 2019/5339 Sayılı kararı ile “Somut olayda, mahkemece hükme esas alınan ATK Trafik İhtisas Dairesi’nin 26.06.2015 tarihli raporunda; desteğin koruyucu kask takmaması ile etkin fren ve direksiyon tedbirinde bulunmaması sebebi ile %20 oranında kusurlu bulunduğu tespit edilmiştir. Desteğin koruyucu başlık takmayarak nizamlara aykırı ve kendi can emniyetini tehlikeye atacak şekilde seyretmesi sürüş kusurlarından olmayıp, hakim tarafından tazminattan indirim sebebi olarak kabul edilecek hususlardan olup destek sürücünün koruyucu başlık takmaması gibi hususlar bilirkişi tarafından kusur oranı belirlenirken dikkate alınacak hususlar değildir.

Mahkemece; öncelikle desteğin koruyucu başlık takmaması ile direksiyon ve fren tedbiri uygulamaması sebebi ile %20 oranında kusurlu olduğuna ilişkin tespitten % kaçlık oranın trafik akışına ilişkin olarak kural ihlali olduğunun tespiti ile belirlenen tazminattan bu kusur oranının indirilmesi, ondan sonra desteğin koruyucu kask olmaksızın motosiklet kullanması nedeniyle Dairenin yerleşik uygulamasına göre %20 oranda müterafik kusur indirimi yapılması gerekirken yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiştir.
2- Davalıya sigortalı aracın trafik kaydında kullanım amacının ticari olduğuna ilişkin ibare bulunmadığı ve dava dışı gerçek kişi adına kayıtlı olduğu görülmekle hükmedilecek tazminata yasal faiz yürütülmesi gerekirken ticari faiz yürütülmesi doğru görülmemiştir.” şeklindeki nedenlerle hükmün bozulmasına karar verilmiştir.
Mahkememizce usul ve yasaya uygun bulunan Yargıtay bozma ilamına uyulmuş, bozma nedenleri kapsamında bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş, kusur bilirkişi tarafından sunulan raporda özetle ve neticeten; davalı şirkete sigortalı … plaka numaralı kamyonetin dava dışı sürücüsü …’ün dar olan yolun virajlı kesiminde yolun ortasında seyrederek kontrolsüz şekilde sol (karşı) şeride geçip, karşı yönden gelen motosikletin yolunu kesmesi, motosikletin şeridine tecavüz ederek kamyonetin sol yanı ile motosikletin ön kısmı arasında motosikletin nizami seyir şeridi içinde çarpışması şeklinde gerçekleşen trafik kazasının oluşumunda tedbirsiz, dikkatsiz, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili özen yükümlülüğüne, karayollarında trafiğin akışı ve şerit izleme kurallarına aykırı hatalı sevk ve idaresinin birinci derecede ve takdiren %80 oranında kusurlu bulunduğu; … plaka numaralı motosikletin sürücüsü davacıların murisi …’nın yolun sağ şeridinde karşı yönden gelen sürücülere nazaran ilk geçiş hakkına sahip olmasına rağmen banketsiz yolun virajlı kesiminde hızını düşürmesi ve karşı istikametten gelmekte olan kamyonetin tehlike yaratan seyrini fark edince derhal fren yaparak kontrollü bir şekilde sağa gidon yapması gerekirken bu hususlara riayet etmemesi sebebiyle kazanın oluşumunda ikinci derecede ve takdiren %20 oranında kusurlu bulunduğu; motosiklet sürücüsü …’nın başında kask bulunmamasının sürüş kusurlarından olmadığı, çarpışma olayında etkili bulunmadığı tespitlerinde bulunulmuştur. Bilirkişi raporu taraflara usulünce tebliğ edilmiş, taraflarca süresinde rapora karşı beyan ve itirazda bulunulmamıştır.

Meydana gelen trafik kazasında … plakalı kamyonetin dava dışı sürücüsü …’ün %80 ve … plakalı motosikletin sürücüsü davacıların murisi …’nın %20 kusuru dikkate alınarak tanzim edilen 18/03/2016 tarihli bilirkişi ek raporunda 06/08/1993 doğumlu olan …’nın 21/03/2013 tarihli kaza sırasında 19 yıl 7 ay 15 gün olduğunun, PMF – 1931 yaşam tablosuna göre bakiye ömür süresinin 45 yıl olacağının, adı geçenin asgari ücret üzerinde bir gelire sahip olduğu yönünde bir delil de sunulmadığından tazminat hesabında net asgari ücretin esas alınması ve müteveffanın henüz askerlik hizmetini yapmadığı ve bekar olduğu, yaşasa idi gerek evlilik hazırlıklarının ve gerekse de Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ilk evlilik yaşının 27 olacağının kabulüyle 3 yıl bilinen dönem, 38 yıl aktif ve 5 yıl pasif dönem olmak üzere, birim dönemi evlenme ve çocukların varlığı ile buna göre destek tutarları da azaltılmak suretiyle yapılan hesaplamada davacı baba … ve … için ayrı ayrı destekten yoksunluk tazminatı talep miktarının 40.263,71 TL’şer olduğu tespit edilmiştir.

Yargıtay bozma ilamında belirtilen nedenlerin değerlendirilmesi suretiyle kusur durumunun tespiti noktasında tanzim edilen 08/01/2020 tarihli bilirkişi raporundaki kusur oranları ile 17/11/2015 tarihli kök ve 18/03/2016 ek bilirkişi raporunda hesaplamaya esas alınan kusur oranları uyumlu olduğundan ve aksi yönde dosyaya yansımış bir talep bulunmadığından yeniden tazminat hesabı yaptırılmamıştır. Diğer yandan uyulan bozma ilamında belirtildiği şekilde … plakalı motosikletin sürücüsü olan davacıların desteği …’nın koruyucu kask olmaksızın motosiklet kullanması nedeniyle 18/03/2016 tarihli bilirkişi raporuyla hesap edilen tazminat tutarlarından %20 oranında müterafık kusur indirimi yapılmış, davacılar … ve …’nın talep etmekte haklı olduğu destekten yoksunluk tazminatı miktarının her biri için 32.210,97 TL olmak üzere toplam 64.421,94 TL olduğu, davalı sigorta şirketi tarafından gerekli tüm belgelerin toplanması sonrasında tazminat miktarının belirlenmesine ilişkin 02/06/2013 tarihli tesbitinin temerrüt tarihi olduğu, davalıya sigortalı aracın trafik kaydında kullanım amacının ticari olduğuna ilişkin ibare bulunmaması ve dava dışı gerçek kişi adına kayıtlı bulunması karşısında uygulanacak temerrüt faizinin yasal faiz olduğu sonuç ve kanaatiyle davanın kısmen kabulüne karar vermek gerekmiş, müterafık kusur nedeniyle yapılan indirim sonucu kısmen red kararı verildiğinden davalı lehine vekalet ücreti takdir edilmeksizin aşağıdaki şekilde hüküm fıkrası olşturulmuştur.

H Ü K Ü M / Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davanın KISMEN KABULÜ ile; davacı … için 32.210,97 TL ve davacı … için 32.210,97 TL olmak üzere toplam 64.421,94 TL destekten yoksun kalma tazminatının 02/06/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle (davalının sorumluluğu sigorta limiti ile sınırlı tutularak) davalıdan alınıp davacılara VERİLMESİNE, fazlaya ilişkin yerinde görülmeyen istemin REDDİNE,

2-Alınması gereken 4.400,66-TL nisbi ilam harcından peşin ve ıslah harcı olarak alınan 279,91-TL ‘nın mahsubu ile eksik kalan 4.120,75-TL harcın davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA,(bozma öncesi verilen kararla tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla)

Davacıların peşin ve ıslah harcı olarak yatırdığı 279,91-TL ‘nın davalıdan alınarak davacılara VERİLMESİNE,
4-Davacıların yaptığı ilk masraf 28,05-TL, 1.100,00- TL bilirkişi ücreti, 270,60- TL posta gideri ücreti olmak üzere toplam 1.398,65-TL’nin red ve kabul oranına göre 1.118,92- TL ‘nın davalıdan alınarak davacılara VERİLMESİNE, arta kalan kısmın davacılar üzerinde BIRAKILMASINA,

5-Davalının posta masrafı olarak yaptığı 79,80-TL yargılama giderinin red ve kabul oranına göre 15,96-TL ‘nın davacılardan alınarak davalıya VERİLMESİNE, arta kalan kısmın davalı üzerinde BIRAKILMASINA,

6-Davacı … kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihi Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince hesaplanan 4.831,65-TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak adı geçen davacıya VERİLMESİNE,

7-Davacı … kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihi Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince hesaplanan 4.831,65-TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak adı geçen davacıya VERİLMESİNE,

8-Taraflarca yatırılan gider ve delil avansından sarfedilmeyen kısmın karar kesinleştiğinde ilgilisine İADESİNE,
9-Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 67/1. maddesi gereğince taraflardan birinin talebi üzerine kararın ve hükmün taraflara tebliğe ÇIKARTILMASINA,

Dair;davacı vekili yüzüne karşı, davalı taraf yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük yasal süre içerisinde, mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere her hangi bir Asliye Ticaret Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile Yargıtay nezdinde TEMYİZ kanun yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı.03/07/2020