Ticaret mahkemesinde görülen Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat Yargıtay Kararına dair tüm bilgiler site üzerinde sizlerle paylaşılmıştır. Sitemizden bu bilgileri incelemenizin ardından benzer konular hakkında bilgi, profesyonel destek almak için incelediğiniz web sitemizde yer alan telefon numaramıza ulaşabilir ve Gülsün Hukuk Bürosu avukatlarından anında destek alabilirsiniz.

4. Hukuk Dairesi 2021/5649 E. , 2021/7787 K.

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki trafik kazası nedeniyle maddi tazminat davası üzerine Uyuşmazlık Hakem Heyetince yapılan yargılama sonucunda; başvurunun kabulüne dair verilen karara davalı vekili tarafından yapılan itiraz incelemesinde; İtiraz Hakem Heyetince davalı tarafın vekalet ücretine yönelik itirazının kabulü ile sair itirazlarının reddine dair verilen kararın süresi içinde taraflarca temyiz edilmesi üzerine, dosya incelendi, gereği düşünüldü

KARAR

Davacılar vekili; 03/10/2013 tarihinde davalı … nezdinde … poliçesi ile sigortalı olan araç ile müvekkillerinin desteğinin yolcu olarak içinde bulunduğu motosikletin çarpışmasına bağlı gerçekleşen çift taraflı trafik kazasında desteğin vefat ettiğini belirterek, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak ayrı ayrı 10.000,00 TL destek tazminatının temerrüt tarihinden avans faizi ile beraber davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş; ıslah ile talebini davacılardan anne … yönünden 98.181,20 TL ye, baba Ünal Karayel yönünden 65.707,99 TL ye yükseltmiştir.

Davalı vekili davanın reddini savunmuştur.

Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakem Heyetince, davacının talebinin kabulü ile … yönünden 98.181,20 TL, Ünal Karayel yönünden 65.707,99 TL olmak üzere toplam 163.889,19 TL destek tazminatının 04/08/2017 tarihinden yasal faizi ile birlikte davalı … şirketinden tahsiline karar verilmiş; Uyuşmazlık Hakem Heyeti kararına karşı davalı vekilince itiraz edilmesi üzerine davalı tarafın vekalet ücretine yönelik itirazının kabulü ile sair itirazlarının reddine karar verilmiş; İtiraz Hakem Heyeti kararı, taraflarca temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, İtiraz Hakem Heyet kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacının tüm, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2- Davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarına gelince;

Dava, trafik kazası sonucu oluşan ölüm nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.
6098 sayılı TBK’nın 51. maddesinde, hakimin, tazminatın türü ve kapsamının derecesini, durum ve mevkiinin gereğine ve hatanın ağırlığına göre belirleyeceği belirtilmiş; 6098 sayılı TBK’nın 52. Mad.de (BK 44. mad.) ise; zarar gören taraf, zarara razı olduğu veya kendisinin eylemi zararın doğmasına ya da zararın artmasına yardım ettiği ve zararı yapan
kişinin durum ve mevkiini ağırlaştırdığı takdirde hakimin, zarar ve ziyan tutarını indirebileceği veya zarar ve ziyanı hüküm altına almaktan vazgeçebileceği, açıklanmıştır.

Dosya içeriğinde, müteveffa …’in kaza tespit tutanağına göre yaşı küçük ehliyetsiz sürücünün sevk ve idaresindeki motosiklete kendi isteğiyle bindiği, bu vesileyle kendi ölümü ile neticelenen kazada etkenliğinin olduğu anlaşılmış; Dairemizin uygulamaları da dikkate alınarak TBK md. 52 uyarınca tazminattan %20 oranında müterafik kusur indirimi yapılmak suretiyle karar verilmesi gerekirken, indirim yapılmadan karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacıların tüm, davalının sair temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile İtiraz Hakem Heyeti kararının davalı yararına BOZULMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 14,90 TL kalan onama harcının temyiz eden davacılardan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 27/10/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.