Trafik Kazası Destekten Yoksun Bırakma Emsal Karar içeriğinin yer aldığı bu karara hemen Gülsün Hukuk Bürosu’nun web sitesinden göz atabilir ve aklınıza takılan tüm hususlar için bize ulaşabilirsiniz.

T.C.
ANTALYA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
5. HUKUK DAİRESİ

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
B Ö L G E A D L İ Y E M A H K E M E S İ K A R A R I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ :ANTALYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ :07/10/2022
DAVANIN KONUSU :Tazminat
MAHKEMESİ :KUMLUCA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ :01/11/2021
DAVANIN KONUSU :Tazminat
KARAR TARİHİ :08/11/2022
KARAR YAZIM TARİHİ :08/11/2022

Tarafların İddia Ve Savunmalarının Özeti: Davacılar vekili 01/07/2016 havale tarihli dava dilekçesi ile özetle; davacı müvekkillerinin murisi …’nin 11/04/2016 günü … ili, … ilçesinde kendisinin kullanmış olduğu … plakalı …- … marka otomobil ile sürücüsü …’in … plakalı mercedes-benz marka minibüs arasında meydana gelen elim trafik kazası sonucu vefat ettiğini, müteveffa ile eşi …’ın diğer davacı çocuklarını arkasında desteğinden yoksun bıraktığını, müvekkillerinin murisi …’nin kullandığı otomobilin zorunlu mali mesuliyet sigortacısı davalı … A.Ş olduğunu, davalılardan … ve …’in aracın işletmesi olması sebebiyle müvekkillerinin maddi ve manevi zararlarını müştereken ve müteselsilen karşılamak zorunda olduğunu, 2.000,00 TL’nin destekten yoksun kalma tazminatının kaza tarihinden itibaren davalılardan müştereken ve müteselsilen , 20.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek reeskont avansı faizi ile, 10.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiziyle davalılar …, araç sürücüsü …’den müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı müvekkili …’a ödenmesine, 10.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren, … ve …’in müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı müvekkiline …’ya, 10.000 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile … ve …’in müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı müvekkili …’a ödenmesine, 10.000 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte hesaplanarak davalılardan … ve …’in alınarak müvekkili …’ye verilmesine, dava harç ve masraflarının, vekalet ücretinin davalı tarafa müştereken ve müteselsilen yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Kumluca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 01/11/2021 tarih ve … Esas … Karar ilamı ile; Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu’nun 07/07/2021 tarihli 608 sayılı kararı gereğince mahkemenin ticaret mahkemesi sıfatının kalmaması nedeni ile dosyanın görevli ve yetkili Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 07/10/2022 tarih ve … Esas … Karar sayılı ilamı ile mahkemenin görevsizliğine ve dosyanın görevli ve yetkili Kumluca 2. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

Bu durumda sorunun merci tayini yoluyla çözülebileceği tespit edilmiştir
Delillerin Değerlendirilmesi İle Hukuki Sebepler ve Gerekçe:
Dava Tazminat istemine ilişkindir.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu’nun 07/07/2021 tarih ve 608 sayılı kararında; Antalya Asliye Ticaret Mahkemesi yargı çevresinin Alanya ve Manavgat Ağır Ceza Mahkemeleri yargı çevresi olarak belirlenmesine işbu kararın 01/09/2021 tarihinden itibaren uygulanmasına karar verildiği, Kumluca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 01/11/2021 tarih ve … Esas … Karar ilamında ise yukarıda açıklanan karar uyarınca görevsizlik kararı verildiği anlaşılmaktadır.

6100 sayılı HMK’nın 1. Maddesinde mahkemelerin görevlerinin ancak kanunla düzenleneceği, görev kurallarının kamu düzenine ilişkin olduğu hükmü, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 5. maddesinde ise ticari davaların Asliye Ticaret Mahkemelerinde görüleceği ve Asliye Hukuk Mahkemeleri ile Asliye Ticaret Mahkemeleri arasındaki ilişkinin de görev ilişkisi olduğu belirtilmiştir. 6335 sayılı Kanun’un 2. maddesi ile değişik 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 5/4. maddesinde ise, yargı çevresinde ayrı bir asliye ticaret mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk mahkemelerine açılan davalarda görev kuralına dayanılmamış olması görevsizlik kararı verilmesini gerektirmeyeceği düzenlendiğinden yargı çevresinde asliye ticaret mahkemesi bulunmayan yerlerde bir ticari uyuşmazlığın çözümü için asliye hukuk mahkemesine dava açılması halinde, mahkemece görevsizlik kararı verilmeksizin işin esasının görülmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Dava açmanın maddi hukuk ve yargılama hukuku bakımından birtakım sonuçları vardır. Dava açmanın yargılama hukukuna ilişkin en önemli sonuçlarından biri davanın açılması anında görevli ve yetkili olan mahkemenin artık sabit hale gelmesidir (perpetuatio fori). Bu ilkeye göre sonradan ortaya çıkan değişiklikler görevi ve yetkiyi etkilemez. Bu çerçevede ortaya çıkan ikinci önemli sonuç da mahkemenin davayı inceleme zorunluluğunun doğmasıdır. Nitekim yasa değişikliklerinde dahi ayrı ve açık bir geçiş hükmü yoksa mahkemeler görevsizlik kararı vererek ellerinde derdest bulunan dosyaları yeni kurulan mahkemeye gönderemezler; bunlara bakıp sonuçlandırmak zorundadırlar.

Yukarıda açıklanan Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu kararında, yargı çevresinin belirlenmesine ilişkin kararın 01/09/2021 tarihinden itibaren uygulanmasına karar verildiği, görülmekte olan davaların devri ile ilgili bir düzenlemenin bulunmadığı, söz konusu genel kurul kararının görülmekte olan davaların da devredilmesi gerektiği şeklinde yorumlanarak kapsamının genişletilemeyeceği, 01/09/2021 tarihinden önce açılan eldeki davada görevli ve yetkili mahkemenin (asliye ticaret mahkemesi sıfatıyla) Kumluca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle davaya Kumluca 2. Asliye Hukuk Mahkemesince (Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla) bakılması gerekirken Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin görevli olduğu belirtilerek görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmediğinden görevsizlik kararının kaldırılmasına dair aşağıdaki şekilde karar verilmesi gerekmiştir.

H Ü K Ü M/: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere

1-Davaya Kumluca 2. Asliye Hukuk Mahkemesince (Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla) bakılması gerekirken Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin görevli olduğu belirtilerek görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, HMK.nın 353/1-a, 353/3 maddeleri gereğince Kumluca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 01/11/2021 tarih ve … Esas … Karar sayılı görevsizlik kararının KALDIRILMASINA,

2-Yargı yeri olarak Kumluca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin belirlenmesine,
Dosyanın, davanın yeniden görülmesi için Kumluca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmek üzere Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne iadesine dosya üzerinden oy birliği ile KESİN olmak üzere karar verildi.08/11/2022