Şirket Ortaklarının Haberi Olmadan Taklit İmza İle Genel Kurur Kararı konusunu içeren bu EMSAL KARAR içeriğini hemen inceleyin ve benzer durumlar için hemen bizi arayın.

T.C.
İSTANBUL
8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO:2021/218 Esas
KARAR NO:2021/551

DAVA:Genel Kurulu Toplantıya Çağrı
DAVA TARİHİ:26/03/2021
KARAR TARİHİ:08/07/2021

Mahkememizde görülmekte olan genel kurulu toplantıya çağrı talepli davanın yapılan açık yargılaması sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesi ile; davacı …’in … Ticaret Sicil Müdürlüğüne … sicil nosu ile kayıtlı 50.000,00-TL sermayesi bulunan … Ticaret Ltd.Şti.’nin 15.000,00-TL tutarında sermaye koymuş bulunan % 30 payına sahip olan hissedarı olduğu, şirketin 3 ortaklı olup müdürlerden …’in şirkette 20.000,00-TL tutarında ve %40 oranında, diğer ortak ve müdür …’in ise 15.000,00-TL tutarında ve %30 oranında hissesi bulunduğunu, şirket ortaklarından … ile …’in halen resmi olarak evli bir çift olup müvekkili …’in de aynı zamanda şirket ortaklarından …’in erkek kardeşi ve diğer ortak …’in ise kayın biraderi olduğunu ve şirketin aile şirketi olduğunu, şirket ortaklarından …’in şirketin diğer ortaklarının haberi olmaksızın onların imzalarını taklit ederek 20/04/2018 tarihinde sözde bir şirket genel kurul kararı alarak şirkette şirket ortaklarından …’in ve eşi konumundaki diğer ortak …’in şirkete müdür olarak atanması ve her iki müdüründe şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmesi yönünde bir karar aldığını ve bu kararın 03/05/2018 tarihli 9570 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edildiğini, ilanı yapılan bu karar altındaki davacıya ait olduğu iddia edilen imzanın davacıya ait olmadığını, usulsüz bir toplantı ile usulsüz bir karar alınarak müvekkilinin iradesi dışında olmak üzere şirketin diğer ortakları ve müdürleri konumunda bulunan … ve …’in … Ticaret Ltd.Şti.’ne münferit yetkili müdür olarak tayin edildiğini, bu hususun davacı tarafından yeni öğrenildiğini ve kendisinin şirket ortaklarına özellikle de imzasını taklit ederek böyle bir karar alınmasına sebep olan …‘e karşı olan güveninin sarsıldığını, yine davacı kız kardeşi konumundaki ortak (müdür) … ile onun eşi konumunda bulunan diğer ortak (müdür) …’in şiddetli geçimsizlik nedeni ile karşılıklı olarak birbirlerine boşanma davası açtıklarını, Şirket müdürlerinin birbirlerine karşı açmış bulundukları boşanma davalarının ….Aile Mahkemesi’nin … Esas ve yine …. Aile Mahkemesi’nin … Esas sayılı dosyaları ile derdest olduğunu, şirketin karı, koca ve kayınbiraderden oluşan bir aile şirketi olduğunu, ancak davalılar arasında açılan boşanma davasının, şirketin bir aile şirketi olması sebebi ile iki ortak arasında oluşan bu ciddi anlaşmazlığın şirket işlerine de sirayet ettiğini, şirketin iki müdürü arasındaki anlaşmazlıklar sebebi ile şirketin yönetimsel olarak karar alamaz ve çalışamaz hale geldiğini, şirket müdürlerinden …’in vekili vasıtası ile …. Aile Mahkemesine verdiği dileksinde de … Ticaret Ltd.Şti.’nin tasfiyesi için yasal işlemlere başlayacaklarını beyan ettiğini, ancak … Ticaret Ltd.Şti’nde iki müdür olması ve iki müdür arasındaki aile içi geçimsizliğin şirket işlerine de sirayet etmesi sebebi ile müdürlerin bir araya gelerek karar alamamakta olduğunu, bu sebeplerden dolayı dosya üzerinde inceleme yapılarak davacı tarafından yapılan şirketin feshine karar verme talebi hakkında genel kurulda olumlu yada olumsuz bir karara alınabilmesi için şirket genel kurulun şirketin feshine karar verilmesi gündemi ile toplantıya çağrılmasına karar verilmesini, gündemi düzenlemek ve kanun hükümleri uyarınca çağrıyı yapmak üzere kayyım tayin edilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Şirket temsilcisi olarak davaya cevap veren … beyanında, şirkeit tek başına temsil etme yetkisinin bulunmadığını, şirketin bir aile şirketi olduğunu, diğer ortak ve müdür olan … ile aralarında boşanma davası bulunduğunu, bir araya gelemediklerini, bu durumdan şirketin de etkilendiğini, müdürlerin bir araya gelerek şirket genel kurulunu toplantıya davet etmesinin mümkün bulunmadığını belirterek açılan davay bir diyeceği olmadığını belirtmiştir.
Şirket temsilcisi … vekili dosyaya sunduğu beyan dilekçesi ve duruşmadaki beyanları ile; müvekkili adına usulüne uygun bir ihtarname gönderilmemesine rağmen müvekkilinin, ihtarnamenin varlığını öğrendikten sonra süresi içerisinde ihtarnameye cevap vermiştir ve şirketin 2 tane müdürü olduğu, iki müdürün bir araya gelerek karar alması gerektiğinin, ihtarnameye cevaben bildirilmiş olduğunu, müvekkilinin bu ihtarnamesi tebliğ edildikten sonra, kasıtlı olarak müvekkilinin eşi ve şirketin diğer müdürü olan … tarafından aile mahkemesine başvuru yapılıp tedbir kararı alınmış olduğunu ve müvekkiline 3 aylık süre ile uzaklaştırma kararı verilmiş olduğunu, müvekkilinin diğer müdür …’e 50 metre yaklaşmaması yönünde tedbir kararı verildiğini, müvekkilinin bu şekilde fiilen engellenmiş olduğunu, bu anlamda davacı tarafın talebinin haksız olduğunu, davacı ile diğer şirket müdürü …’in kardeş olduklarını ve kötü niyetli olarak birlikte hareket etmekte olduklarını, TTK 411 ve 412 maddelerindeki şartların iyi niyetli olarak yerine getirilmediğini, 07/07/2021 tarihi itibariyle de aynı şekilde aile mahkemesinden uzaklaştırma kararı talep edildiğini, ancak mahkemece uzaklaştırma kararı verilmediğini, genel kurulun yapılmasına bir diyecekleri bulunmadığını, eldeki davada TTK 411 ve 412. maddelerindeki şartların HMK 2. maddesi de göz önünde bulundurulduğunda oluşmadığı kanaatinde olduklarını belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Dava, 6102 Sayılı TTK’nun 412. maddesi gereğince, şirket genel kurulunu toplantıya çağırmak üzere Mahkemeden izin talebine ilişkin bulunmaktadır.

Mahkememizce davalı şirketin ticaret sicil kayıtları, …. Aile Mahkemesi’nin … E. ve … E. Sayılı dosyaları, davacı tarafından şirket ortaklarına gönderilen ihtarname ve cevabi ihtarnameler dosyamız arasına alınmış, taraf beyanları değerlendirilmiştir.

6102 Sayılı TTK’nun 412. maddesi; “Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafın­dan reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağrılmasına şirket merke­zinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir. Mahkeme toplantıya gerek görürse, gündemi düzenlemek ve Kanun hükümleri uyarınca çağrıyı yapmak üzere bir kayyım atar. Kararında, kayyımın, görevlerini ve toplantı için gerekli belgeleri hazırlamaya ilişkin yetkilerini gösterir. Zorunluluk olmadıkça mahkeme dosya üzerinde inceleme yaparak karar verir. Karar kesindir.” hükmünü içermektedir.

Davalı şirketin ticaret sicil kayıtlarının incelenmesinden, şirketin 3 ortaklı olduğu, ortakların …, … ve … olduğu, şirket yetkililerinin münferiden … ve … oldukları anlaşılmıştır.

…. Aile Mahkemesi’nin … E. Sayılı dosyasının incelenmesinden davacı … tarafından davalı … aleyhine boşanma davası açıldığı, …. Aile Mahkemesi’nin … E. Sayılı dosyasının incelenmesinden de davacı … tarafından davalı … aleyhine boşanma davası açıldığı, davaların derdest oldukları anlaşılmıştır.
Davacı tarafından …. Noterliği’nin 04/03/2021 tarih ve … yevmiye nolu ihtarnamesi ile şirket ortakları … ve …’e şirketin tasfiyesi gündemi ile şirket genel kurulunun toplantıya çağrılmasının talep edildiği, ihtarnameye karşı verilen cevaplar ile genel kurulun müdürler kurulu kararı ile toplantıya çağrılabileceği, müdürler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle müdürler kurulunun biraya gelip genel kurulu toplantıya çağırmasının mümkün bulunmadığının belirtildiği görülmüştür.

Mahkememizce tüm dosya kapsamı hep birlikte değerlendirilmiştir. Buna göre; davalı şirketin 3 ortaklı aile şirketi olduğu, … ile …’in karı-koca olup, …’in de …’in kardeşi, …’in kayınbiraderi olduğu, … ile …’in şirketi temsile yetkili müdür oldukları, … ile …’in arasında …. Aile Mahkemesi’nin … ve … E. Sayılı dosyalarına konu olan karşılıklı boşanma davalarının bulunduğu, taraflar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle şirket genel kurulunun toplantıya çağrılamadığı, davacı tarafından şirket yetkili ortaklarına gönderilen ihtarnameye de, müdürler arasında mevcut anlaşmazlıklar nedeniyle müdürler kurulunun toplanıp genel kurulu toplantıya çağırmasının mümkün bulunmadığı yönünde cevap verildiği, şirket müdürleri arasındaki anlaşmazlıkların şirketin faaliyetlerini olumsuz yönde etkilediği, davacı tarafından davalı şirket yetkilisi …’e gönderilen ihtarnamenin tebliği usulsüz olsa bile, tarafların dosyaya sunmuş oldukları beyanlar ve duruşmadaki beyanları dikkate alındığında şirket müdürlerinin bir araya gelerek şirket genel kurulunu toplantıya çağırmalarının mümkün görülmediği, şirket genel kurulunun toplanarak şirketin tasfiyesi ile ilgili olarak toplantı yapmasının tüm şirket ortaklarının menfaatine olduğu, bu anlamda 6102 Sayılı TTK’nun 412. maddesindeki şartların oluştuğu soncuna varılarak davanın kabulü yönünde aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere:
1-Davacı tarafça açılan davanın KABULÜNE, 6102 Sayılı TTK’nun 412. maddesi gereğince, … Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün …-… sicil numarasında kayıtlı …’ni “şirketin feshi” gündemiyle genel kurul toplantısına çağırmak üzere … T. C. Kimlik nolu mali müşavir …’ın ATANMASINA
2- Kayyımın görevinin …’ni “şirketin feshi” gündemiyle genel kurul toplantısına çağırmak ve buna ilişkin hazırlık işlemlerini yapmak olarak tespitine,

3- Kayyım için 1.500,00-TL ücret takdirine,
4- Alınması gerekli 59,30-TL harç peşin olarak yatırılmış olduğundan yeniden harç alınmasına YER OLMADIĞINA,
5- Davacı tarafından yatırılan 59,30-TL harcın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
6- 6100 Sayılı HMK’nun 333. maddesi gereğince, davacı ve davalı tarafından yatırılan ve bakiye kalan gider avansının kararın kesinleşmesi sonrası talep halinde yatıran tarafa iadesine,
Dair, davacı vekili ile davalı şirket temsilcisi vekilinin yüzüne karşı, 6012 sayılı TTK 412. Maddesi gereğince kesin olmak üzere oy birliğiyle verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı.08/07/2021