Petrol Kaçakçılığı Yargıtay Kararı konusunu içeren bu içeriğimiz web sitemizde sizlere sunuldu. Benzer hususlar için bizi arayabilirsiniz.

7. Ceza Dairesi 2016/10840 E. , 2016/7838 K.

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Petrol Kaçakçılığı

HÜKÜM : Sanık … hakkında hükümlülük, sanık … hakkında hükümlülük, sanık … hakkında hükümlülük sanıklar … ve … haklarında geri bırakılması

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

Suçtan zarar gören … vekilinin 18.3.2016 havale günlü dilekçesi hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen diğer sanıklar nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesine itiraz dilekçesi mahiyetinde olduğundan tebliğnamedeki tetkiksiz iade görüşüne iştirak edilmemiştir.

Dava konusu eşya hakkında mahallinde her zaman karar alınması mümkün görülmüştür.
24.11.2015 günlü 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı iptal kararı ile 5237 sayılı TCK.nın 53.maddesinin bazı bölümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, anılan maddenin yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

5237 sayılı TCK.nun 53. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, aynı maddenin 1.fıkrasının (c) bendinde yazılı sanıkların kendi altsoyu üzerindeki velayet hakları ile vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan koşullu salıverilmelerine, altsoyu dışında kalanlarla İlgili bu hak ve yetkilerden ise cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmalarına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm tesisi,
Yasaya aykırı, sanıklar müdafılerinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden ve bu hususlar yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasa’nın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nın 322.maddesi uyarınca,

Hükümden TCK.nın 53.maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümün çıkarılması, yerine “24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 E. , 2015/85 K. sayılı kararındaki iptal edilen hususlar gözetilerek, 5237 sayılı TCK’nın 53/1-2-3 madde fıkralarının tatbikine,” ifadesinin eklenmesi, sair kısımların aynen bırakılması suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 01/06/2016 günü oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

Sanık …’ın petrol istasyonunda pompacı olarak olaydan kısa bir süre önce çalışmaya başladığı, benzinlikte ucuz benzin satıldığını bilmesinin ve duymasının mahkumiyeti için yeterli olmadığı diğer sanıkların suçu kabul etmeleri karşısında pompacı olarak ücretli çalışan sanığın suç kastının olmadığını düşündüğümden sn. çoğunluğun (onama) kararına katılmıyorum.