Menfi Tespit Davası (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) Emsal Karar içeriğini kurumsal web sayfamızdan hemen inceleyebilir ve aklınıza takılan benzer tüm hususlar için uzman avukatlara web sitesinde yer alan telefon numaralarından ulaşabilirsiniz.

T.C. İstanbul Anadolu 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2021/70 Esas
KARAR NO : 2021/1021

DAVA : Menfi Tespit (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 02/02/2021
KARAR TARİHİ : 07/10/2021

Mahkememizde görülmekte olan Menfi Tespit (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
DAVA:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili firmanın sahibi ve yetkilisi—- olduğunu, müvekkili firmanın sahibi —- ile eşi davalı ..—- çekişmeli boşanma davası açılmış ve ——kaydedildiğini, taraflar arasındaki boşanmaya ilişkin —— sayılı dosya devam ederken taraflar 09/04/2018 tarihli anlaşmalı— hazırlayarak —– tarihinde ——sayılı dosyasına sunulduğunu, Bahsi geçen boşanma protokolünün gereği olan yapılacak ödemelerle ilgili taraflar bir kısmı nakit bir kısmı çek olacak şekilde anlaştıkları ödeme planına ait 09/05/2018 tarihli sözleşme imzalandığını, sözleşme gereğince davalıya verilmesi gereken çeklerden bir tanesi olan davacı müvekkil firmanın keşidecisi olduğu——– Anlaşmalı boşanma protokolüne istinaden davalıya verildiğini, fakat davalı tarafından bahsi geçen boşanma davası takipsiz bırakıldığını ve sonuçlanmadığını, müvekkili firma ile davalı arasında herhangi bir ticari ilişki olmadığını, müvekkili firmanın yetkilisi —– davalı eşi ile olan anlaşmalı boşanma protokolüne istinaden bahse konu çek verilmiştir. Fakat bahse konu çekin verilmesine konu olan anlaşmalı boşanma gerçekleşmeyerek çekin konusuz kaldığını, — davalı eşi ile olan anlaşmalı boşanma protokolüne istinaden bahse konu çekin verildiğini, Fakat bahse konu çekin verilmesine konu olan anlaşmalı boşanma gerçekleşmeyerek çekin konusuz kaldığını, .takibe konu çekten dolayı müvekkil firmanın davalıya herhangi bir borcu bulunmadığından huzurdaki davayı açtığını, tespiti için huzurdaki dava açıldığını, dava masrafları ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini, dava ve talep etmiştir.

CEVAP:

Davalı cevap dilekçesinde özetle; davacı tarafla ile dava dilekçesinde belirtildiği gibi——boşanma davamız sürerken—— fakat iş bu protokol hükümlerini ihlal eden tarafın ; protokol hükümleri incelendiğinde bizzat davacı taraf olduğu görüleceğini, İş bu protokol de davacının bahsettiği dava konusu çekin olmadığıda görüleceğini, protokol —— sayılı boşanma davası —–sayılı dosyasıyla devam eden mal paylaşımı davasına sunulmak üzere düzenlendiğini, düzenlenen protokolün boşanma, nafaka, velayet hükümleri boşanma davasına, diğer hükümleri ise —- paylaşımı boşanma, nafaka, velayet hükümleri boşanma davasına, diğer hükümleri ise aslen mal paylaşımı davasında tarafların mal paylaşımını kendi rızaları ile filen düzenlediklerini göstermek maksadıyla düzenlendiğini, İş bu protokol hükümlerine göre davacı tarafa dosyada davacı olarak görünen — —- —-kalacak ve ben bundan bir hak talep etmeyeceğim ,davacı tarafla bunun karşılığında tarafıma—– devredecek — davacı olarak görünen şirketten kaynaklanan şahsıma— borçlarını ödeyeceğini, davacının—— yerine getirmemiştir. Bunun üzerine davacı tarafla ——— davacı ilk protokole göre ödemesi gerekli olan bedel yerine 410.000,00 TL nakit ödeme yapmış, gerisini ise Keşidecisi———— keşidecisi davacı taraf olan ve dava konusu olan —– davacının ek protokolle vermiş olduğu ——-çeklerden diğerleri ödenmişken kendi verdiği ödenmediğini, oysaki; davacı tarafla imzaladığımız iş bu protokolün son bölümüne göre iş bu çekler tarihinde ödendiğinde ancak davacı tarafın borcu ödenmiş sayılacak ve ek protokolle birlikte asıl protokol hükümleri vergi borcunundu ödenmesi şartıyla geçerli olacak ve boşanma davası ile birlikte mal paylaşımı davası da sonlandırılacağını, alacağı öncelikle davanın daya şartı yokluğundan reddini, mahkeme aksi kanaatte —– esastan reddine yargılama giderlerinin davacı tarafa yükletilmesini talep etmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE :

Dava, icra takibinden sonra açılan menfi tespit istemine ilişkindir.
Dilekçeler aşaması tamamlanmakla mahkememizin ön inceleme duruşmasında dava şartları ve ilk itirazlar incelenmiş, tarafların sulh olma imkanının bulunmadığının tespiti ile uyuşmazlık noktaları saptanarak tahkikat aşamasına geçilmiş, tarafların bildirdiği tüm deliller toplanmıştır.
İcra dosyası incelendiğinde, davalı tarafından davacı lehine keşide —— çeke istinaden —- mahsus haciz yoluyla icra takibi başlatılması üzerine eldeki davanın açılmış olduğu görülmüştür.
Davalı ….—-dava dışı ——arasında imzalanan—-tarihli sözleşme incelendiğinde, protokol konusunun—– devam eden boşanma davasında tarafların anlaşmasına ilişkin olduğu, davalı …——— ptokolün imzalanmasından sonra ——- adına devredileceği, —– devri ve nakit ödeme yapılmadan ve ayrıca —- adına mevcut vergi borcunun tamamı ödenmeden devam etmekte olan boşanma ve mal —– davasının sonuçlandırılmayacağı kararlaştırılmıştır.

Davalı ….—- ile dava dışı —– arasında imzalanan 09/04/2018 tarihli sözleşme incelendiğinde; taraflara arasından düzenlenen —–boşanma anlaşma protokolü gereği —- tarafından —– tutarındaki kısmının—– şubesine ödendiği ve çekin geri alındığı, bakiye 202.500,00 TL için keşidecisi keşidecis— bedelli, keşidecisi ——– bedelli çeklerin teslim edildiği görülmüştür.
—– olduğu görülmüştür.

——– numaralı dava dosyasında; dava konusunun mal rejiminden kaynaklana katılma alacağı olduğu, 06.12.2018 tarihli oturuma tarafların katılmaması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırıldığı, üç aylık yasal sürede yenileme talebinde bulunulmadığından davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği görülmüştür.
———- Karar numaralı dava dosyasında; dava konusunun boşanma olduğu,—— tarihli oturuma tarafların katılmaması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırıldığı, üç aylık yasal sürede yenileme talebinde bulunulmadığından davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği görülmüştür.
Dava, icra takibinden sonra açılan menfi tespit istemine ilişkindir. Davacı, davalı ..—- ile dava dışı—– arasında imzalanan ‘boşanma protokolüdür’ —–sözleşme kapsamında takip konusu çekin verildiğini, protokol konusunun —– sayılı dosyası ile devam eden boşanma davasında tarafların anlaşmasına ilişkin olduğunu, boşanma davasının takipsiz bırakılarak sonuçlandırılmadığını, takibe konu senedin bedelsiz kaldığını, takibe dayanak çek nedeniyle borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep etmektedir. Davalı taraf, takip konusu çekin sebepten mücerret olduğunu, borcun doğumuna sebep olan ilişkiden bağımsız olduğunu, protokolün——sayılı boşanma davası ve ——dosyasıyla devam eden mal paylaşımı davasına sunulmak üzere düzenlendiğini, 09.04.2018 tarihli sözleşmede belirtilen tüm çeklerin ödendiğini ancak dava konusu çekin ödenmediğini, protokolde bahsedile vergi borçlarının ödenmediği beyanla davanın reddini talep etmiştir. Dava konusu çekin boşanma protokolü kapsamında verildiği iki tarafında kabulündedir. Protokol konusunun ——sayılı dosyası ile devam eden boşanma davasında tarafların anlaşmasına ilişkin olduğu, protokoldeki edimler gerçekleştirildikten sonra boşanma ve mal tasfiyesi davalarının sonuçlandırılacağı,—-dava dosyasında; dava konusunun —- kaynaklana katılma alacağı olduğu,—–oturuma tarafların katılmaması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırıldığı, üç aylık yasal sürede yenileme talebinde bulunulmadığından davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği, —– dava dosyasında; dava konusunun boşanma olduğu, ———— tarihli oturuma tarafların katılmaması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırıldığı, üç aylık yasal sürede yenileme talebinde bulunulmadığından davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği, dolayısıyla boşanma ve mal tasfiye davalarının sonuçlandırılmadığı, protokol kapsamında verilen çekin bedelsiz kaldığı anlaşılmakla davanın kabulüne dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
Davacı tarafça dava açılmadan önce arabulucuya gidilmiş ise de ticari nitelikte menfi tespit davalarında dava açılmadan önce arabuluculuğa gidilmesi zorunlu olmadığından———- ücretinin davacıdan tahsili ile hazineye irad kaydına karar verilmiştir.

HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-Davanın KABULÜ ile, ——esas sayılı takip dosyasına dayanak —– keşide edilen,——–nedeniyle davacının davalıya borçlu olmadığının tespitine,

KARAR HARCI

2-Alınması gerekli 7.779,49 TL harcın davacı tarafından peşin olarak yatırılan 1.944,88 TL harçtan mahsubu ile eksik bakiye 5.834,61 TL’ nin davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,
3-Davanın menfi tespit davası olduğu —- tabi olmadığı anlaşılmak —– arabulucu ücretinin davacıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,

AVUKATLIK ÜCRETLERİ
4—– göre davacı vekili için takdir olunan—- nispi vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

DİĞER YARGILAMA GİDERLERİ

5-Davacı tarafından dava açılırken harç olarak yatırılan 2.110,38 TL’nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
6-Davacı tarafından sarfedilen 25,10 TL posta ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
7-Davalı tarafından sarf edilen yargılama gideri bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,
8-Bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde yatırana iadesine,
Dair, davacı vekilinin ve davalının yüzüne karşı, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2(iki) hafta içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer ya da başka bir yer Asliye Ticaret Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile başvurmak ve istinaf harç ve masraflarını karşılamak koşulu ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildi.