Mahkeme Kararının Kaldırılması Talebi Emsal Karar detaylarının yer aldığı içeriğimizi hemen Gülsün Hukuk Bürosu sitesinden inceleyiniz.

T.C. ADANA BAM 5. HUKUK DAİRESİ Esas-Karar No: 2023/1427 – 2023/1381

T.C.
ADANA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
5. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO : 2023/1427
KARAR NO : 2023/1381

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I

BAŞKAN :
ÜYE :
ÜYE :
KATİP :
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : ADANA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ : 18/04/2023 (Ara Karar)
NUMARASI : 2023/… Esas ( Derdest)

DAVACI :
VEKİLİ : Av.

DAVALI :
VEKİLİ : Av.

İLİŞKİLİ KİŞİ :
VEKİLİ : Av.

DAVANIN KONUSU : TESPİT
İSTİNAF YOLUNA
BAŞVURAN DAVALI :
VEKİLİ : Av.

TALEP KONUSU : Mahkeme Kararının Kaldırılması
İSTİNAF KARAR TARİHİ : 11/07/2023
KARAR YAZIM TARİHİ :

Adana 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 18/04/2023 tarih ve 2023/… Esas sayılı ara kararı ile kurulan hüküm nedeniyle davalı vekilinin istinaf başvurusu ile ilgili yapılan esas incelemesinde;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

DAVA DİLEKÇESİNDE ÖZETLE :

Müvekkilinin Adana ili, Seyhan ilçesi, … Mahallesi, … ada, … parselde bulunan Geri dönüşümcüler sitesinde 6 nolu bağımsız bölümü kiralama yoluyla elde ettiğini, … Mah. … Sk. … Geri dönüşümcüler Sitesi 2. Blok No:… Seyhan/Adana adresinde Tehlikesiz Atık Geri Kazınım, Ambalaj Atığı Geri Kazanım tesisi kurduğunu, işletmenin ihtiyaçları olan diğer abonelikleri aldığını, davalı elektrik tedarik şirketinin elektrik aboneliği sözleşmesi yapmaktan kaçındığını, elektrik vermediğini, müvekkilinin davalı kuruma birçok defa başvuruda bulunduğunu, bu başvuruların sonuçsuz kaldığını, davalının sözleşme yapmaktan ve elektrik enerjisi vermekten kaçınması nedeniyle müvekkilinin büyük zararlarla karşı karşıya kaldığını ve zararın artmakta olduğunu, bu nedenlerle ihtiyati tedbir taleplerinin kabulü ile … Mah. … Sk. … Geri dönüşümcüler Sitesi 2. Blok No:… Seyhan/Adana adresinde kurulu işyerine dava sonuna kadar elektrik enerjisinin tedbiren verilmesine ve abonelik sözleşme yapılmasına, karar verilmesini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİNİN ARA KARARI :

İlk derece mahkemesince; “İhtiyati tedbir kararına ilişkin itirazının REDDİNE, ihtiyati tedbir isteyen tarafça yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına, iş bu gerekçeli ara kararın taraflara tebliğine, ” şeklinde karar verildiği görülmüştür.

DAVALI VEKİLİ TARAFINDAN İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ :

Davacı tarafça işbu davanın daha önce Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2022/… Esasına kayden açıldığı, aynı şekilde aynı gerekçelerle ihtiyati tedbir kararı talep edildiği, bu taleplerinin reddedildiği, yargılama ile elde edebileceği sonucu ihtiyati tedbir kararı ile elde edemeyen davacı bu davasını takipsiz bıraktığı, bu dava sonucu kesinleşmeden eldeki davayı açtığı, davacı taraf davasında ve ihtiyati tedbir talebinde haksız ve kötüniyetli olduğu somut olayda davacı lehine verilen ihtiyati tedbir kararının yerinde olmayıp kaldırılması gerektiği, dava konusu tesisatta sürekli kısa aralıklarla farklı farklı yeni abonelik başvurusu yapılması ve kullanılan elektriğin bedelinin ödenmemesi nedeniyle kullanıcıların borçlardan kurtulmak için kanuna karşı hile yoluna başvurdukları anlaşıldığından yasal düzenleme uyarınca sunulması gereken belgelerini ibraz edemeyen davacı tarafa yeni abonelik verilmediği, davacı tarafın, muvazaalı işlemler ve yeni abonelik başvuruları ile elektrik borcunu ödemekten kaçınmaya çalıştığı, somut olayda da, abonelik talebinde samimi olduğunu ve gerçek kullanıcı / kullanım hakkı sahibi olduğunu vergi levhası, işyeri açma ruhsatı, faaliyet izin belgesi gibi resmi nitelikte belgelerle ispat edemeyen, kendisinden yönetmelik hükümleri uyarınca talep edilen gerçek belgeleri sunamayan davacının muvazaalı ve kanuna karşı hile niteliğindeki iş ve eylemlerle borçtan kurtulmak istediğinin aşikar olduğu, istinaf taleplerini kabulü ile, davacı açısından yaklaşık ispat ve haklılık yönünden koşulları oluşmadığından ve ilk derece mahkemesince takdir edilen teminat ile ihtiyati tedbir kararıyla elektrik aboneliği kurulmasında orantılılık olmadığından, Adana 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2023/… E sayılı dosyasında verilen 18/04/2023 tarihli ara kararının kaldırılmasına, işbu ihtiyati tedbir nedeniyle müvekkilin uğrayacağı zararların önlenmesi bakımından teminat miktarının elektrik aboneliği kurulan … tesisat nolu sayacın en az iki aylık tüketim bedeli olan tutara yükseltilmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

İstinaf dilekçesine cevap veren davacı vekili dilekçesinde özetle;

Karşı tarafın yapmış olduğu istinaf talebinin reddi ile yerel mahkeme tarafından verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğundan yerel mahkeme kararının onanmasına, karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLER : Yazılı beyanlar ve tüm dosya kapsamı.

DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE:

Dava, muarazanın giderilmesine ilişkin olup, ilk derece mahkemesince verilen elektrik enerjisi verilmesine dair ihtiyati tedbire itirazın reddi kararının davalı vekilince istinaf edilmesi üzerine dosya dairemize gönderilmiştir.
İstinaf incelemesi HMK 355. Madde gereğince istinaf dilekçesinde ileri sürülen sebeplerle ve resen de kamu düzenine aykırılık yönünden sınırlı olarak yapılmış olup,

6100 sayılı HMK’nun 341/1 maddesinde, “İlk derece mahkemelerinden verilen nihai kararlar ile ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilecek kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir.” denmiştir.

HMK’nın 389 v.d. maddelerinde geçici hukuki korumalar arasında ihtiyati tedbir düzenlenmiş olup, HMK’nın 389. maddesinde “mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeni ile hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme sebebi ile bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir.” düzenlemesi bulunmaktadır.
Görüldüğü üzere kanun koyucu bu konuda hakime oldukça geniş bir takdir alanı bırakmıştır. Ancak ihtiyati tedbire karar verilmesi için mutlaka bir tehlikenin veya zararın doğmuş olması veya halen var olması da aranmaz. Dava konusu hak veya şey bakımından ortaya çıkacak tehlike ve zararın önlenmesi için de her türlü tedbire karar verilebilir.
İhtiyati tedbir talep eden taraf, tedbire esas olan hakkını, ihtiyati tedbir sebep veya sebeplerini keza davanın esası yönünden de haklılığını ispat etmelidir. Ancak burada tam ispat aranmayıp yaklaşık ispatla yetinilecektir. (HMK m.390/3) Yani ispatı gereken hususların tam olarak değil kuvvetle muhtemel gösterilmesi yeterlidir.
Davacı vekili, ticari işletmesinde kullanmak amacıyla elektrik abonesi olmak isteyen müvekkiline elektrik aboneliği verilmediğini iddia ederek, davalı kurumla muarazanın giderilmesi ile telafisi imkansız zararlar doğmaması için tedbiren elektrik enerjisi verilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

İlk derece mahkemesince 30.01.2023 tarihli ara kararı ile, 100.000,00.-TL teminat karşılığında dava konusu sayaca tedbiren faturaların düzenli ödenmesi koşuluyla elektrik enerjisi verilmesine karar verilmiş, davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz etmesi üzerine, mahkemece duruşma açılarak 13.04.2023 tarihinde tedbire itirazın reddine karar verilmiş, bu ara karara karşı davalı vekilince istinaf yoluna başvurulmuştur.

Dosya kapsamında yapılan inceleme sonucunda, dava konusu taşınmazın ticari amaçla ve davacı tarafından kullanıldığı ve söz konusu taşınmazda elektrik enerjisinin verilmediği anlaşılmaktadır. Elektrik enerjisi verilmemesi halinde dava konusu taşınmazda yapılan ticari faaliyette telafisi imkansız zararlar meydana gelebilecektir. Bu durum “gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hâllerinde uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir verilebilir” kriterine uygun olmakla, somut olayda HMK’nın 389. maddesinde düzenlenen ihtiyati tedbir kararı verilmesi şartlarının mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Mahkemece alınan teminatın yeterli olmasına, davacının önceki abonelikler nedeniyle davalı şirkete borçlu olup olmadığının yargılama sonucunda anlaşılacak olmasına ve ihtiyati tedbir kararından sonraki döneme ilişkin fatura bedellerinin ödenmemesi halinde davalının elektriği kesme hakkının da bulunmasına göre, ilk derece mahkemesinin ihtiyati tedbire itirazın reddine dair kararı, usul ve yasaya uygun olup, davalının istinaf başvurusunun HMK’nın 353/1-b-1 maddesi gereğince esastan reddine dair aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,
1-Davalı vekilinin istinaf başvurusunun HMK’nın 353/1-b-1 maddesi uyarınca ESASTAN REDDİNE,
2-Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 269,80.-TL istinaf karar harcından peşin yatırılan 179,90.-TL harcın mahsubu ile bakiye 89,90.-TL harcın istinaf talebinde bulunan davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,
3-İstinaf yargılama giderlerinin esas hükümle birlikte ilk derece mahkemesince değerlendirilmesine,
4-Kararın tebliği, harç vb. işlemlerin HMK’nın 359/3. maddesi uyarınca ilk derece mahkemesi tarafından yerine getirilmesine,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, HMK’nın 362/1-f ve …/5. maddeleri gereğince KESİN olarak oybirliği ile karar verildi. 11/07/2023