Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi KVKK kanunu niteliğinde değerlendirilmektedir. Herhangi bir veri saklamanın parçası olmak kaydıyla, tamamen veya kısmen, otomatik veya otomatik olmayan bir şekilde otomatik veya otomatik olmayan edinme, saklama, alıkoyma, değiştirme, dönüştürme, açıklama, aktarma, bulundurma, sağlama, sınıflandırma veya kullanma sistem kilitleme gibi verilerle ilgili herhangi bir işlem, işlenmek üzere kişisel veri olarak kabul edilir.

 

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi Nedir?

Kişisel verilerin toplanmasından silinmesine, yok edilmesine veya anonim hale getirilmesine kadar olan süreçte gerçekleştirilen tüm faaliyetler, kanun kapsamında kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmektedir. Kişisel verilerin toplanma yöntemi otomatik, yarı otomatik veya otomatik olmayan olabilir. Veriler kısmen veya tamamen otomatik olarak veya başka yollarla toplanabilir. Bu şekilde bilgi elde edilir ve veri depolama sisteminin bir parçası haline gelir. Toplama aynı zamanda bir CD, sabit sürücü veya sunucuda saklayarak bilgi toplamak anlamına da gelir. 2016 yılında yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre veri toplamaktan sorumlu gerçek veya tüzel kişi yetkili ve sorumludur. Kanun, bu yetki ve sorumluluğa ilişkin bazı kural ve yaptırımları da düzenlemektedir.

 

Kanun hükmünde kararname ile kişisel verilerin otomatik yöntemler olan otomatik yöntemlerle toplanması ve işlenmesi daha kesin bir şekilde tanımlanmamakla birlikte bilgi sistemleri kelimesi düzenlenmiş olup, otomatik yöntemlerle anlaşılan bilişim sistemleri ile birlikte ele alınması gerekmektedir. Veriler hem tamamen hem de kısmen otomatik olarak saklanır. Tam otomasyon bu aşamada sistemde herhangi bir manuel içerik olmaz yani veriler manuel insan girişi olmadan elektronik olarak girilir. Kısmen otomatik sistemlerde, bazı süreçler insan emeği içerir. Bu farklı aşamalarda gerçekleşebilir. Veri alma, veri girişi, işleme, değiştirme, depolama, veriler üzerinde belirli mantıksal ve aritmetik işlemlerin yapılması, verilerin silinmesi ve geri yüklenmesi gibi tüm işlemleri içerir. Teknolojik ve bilgisayar cihazları günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve saatler gibi cihazlar ve ilgili donanımlar, kişisel bilgilerin kendi programları aracılığıyla otomatik olarak toplanmasını sağlar.

 

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi otomatik olmayan yöntemlerle de yapılabilir. Bu, verileri manuel olarak girmek anlamına gelir. Örneğin resmi kurumlarda görevliler kişilerden manuel olarak bilgi isteyerek elektronik sisteme girebilmektedir. Bu şekilde elde edilen bilgiler elektronik ortamda olma anlamında da hukuk kapsamında kalmaktadır. Burada önemli olan bir veri depolama sisteminde meydana gelmeleridir.

 

Verileri İşleyen Gerçek veya Tüzel Kişiler

Veri işleyen gerçek veya tüzel kişinin otomatik veya yarı otomatik olarak girdiği verilerin korunmasına yönelik önemli düzenlemeler bulunmaktadır. Kişisel veriler işlenirken bazı detayların da dikkate alınması gerekmektedir. Hukuka, hukukun temel ilkelerine ve dürüstlük ilkesine uymak zorundadır. Bilgiler doğru ve güncel olmalıdır. Veriler, toplanma amacına uygun bir süre boyunca saklanmalıdır. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi hukuka uygun şekilde olmalı ve toplanan verileri gereğinden uzun süre saklanmamalıdır.

Tokat’ta bulunan Gülsün Hukuk Bürosu web sitesinde bu husus ile alaklı birçok bilgi yer almaktadır.