Kesilen Elektriği Tekrar Açıp Kullanmak ile alakalı görülen bu dava içeriğinde Emsal Karar detaylarını Gülsün Hukuk olarak web sitemizde sizlerle paylaştık. Hemen web sitemizde yer alan numaralarımızdan bize ulaşabilir ve hukuki destek alabilirsiniz.

T.C. İstanbul Anadolu 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO: 2020/63 Esas
KARAR NO: 2021/519
DAVA : İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ: 24/02/2020
KARAR TARİHİ: 01/07/2021
Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İDDİA
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davalının, —– adresinde — kullanarak ve kesilen elektriği açıp kullanarak kaçak elektrik kullandığı delil listesinde bilgileri yazılı —- görevlilerce tespit edildiğini, davaya konu tutanak altında imzası bulunan zabıt münzilerinin beyanları ile de sabit olacağı, görevlilerce tutulan— — görüleceği üzere, davalının —- adresinde —– olarak kaçak elektrik kullandığı tespit edildiğini, bu kullanıma ilişkin kaçak elektrik tahakkuk hesap detayında görüldüğü üzere —tarihleri arasında kullanılan elektrik akımına karşılık olarak —miktarlı elektrik bedeli tahakkuk ettirilerek faturalandırıldığını, — tarihli tutanakla tespit edilen kaçak kullanım bedeli bu dava konusu olmayıp ayrı olarak —- konusu olup mahkeme davanın kabulüne karar verildiğini, yine görevlilerce tutulan —- görüldüğü üzere davalının—- adresinde kesilen elektriği açıp elektrik kullanarak kaçak elektrik kullandığının tespit edildiğini, bu kullanıma ilişkin —- tarihleri arasında kullanılan elektrik akımına karşılık olarak — miktarlı elektrik bedeli tahakkuk ettirilerek faturalandırıldığını,— tutanakla tespit edilen bedelin işbu davanın konusu olduğunu,

yine görevlilerce tutulan —– adresinde kesilen — kullanarak kaçak elektrik kullandığının tespit edildiğini, bu kullanıma ilişkin —- arasında kullanılan elektrik akımına karşılık olarak — miktarlı elektrik bedeli tahakkuk ettirilerek faturalandırıldığını,— tespit edilen bedelin işbu davanın konusu olduğunu, dava konusu alacakların talebe rağmen ödenmemesi nedeniyle davalı hakkında —- icra takibinde bulunulduğunu, davalının dosya borçlarının tamamına itiraz ederek takibin durmasına sebebiyet verdiğini, davalının itirazının haksız ve kötü niyetli olduğunu belirterek, davalının icra dosyalarına yapmış olduğu itirazların iptali ile takibin devamına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı tarafça dava dosyasına sunulan cevaba rastlanılmamıştır.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE;

Dava kaçak elektrik kullanım iddiasına dayalı —— esas sayılı dosyalarından yapılan icra takibine itirazın iptali talebine ilişkindir.

Dava yasal —- düşürücü süre içerisinde açılmıştır.
İcra Dosyaları :
—- dosyasında;

—– talep edilmekte olduğu görülmektedir

Davacı —- tarihinde davalı tarafın çalıştırmakta olduğu —— notu belirtilerek tespit edilen; sözleşmesiz —- kaçak elektrik tüketimi tespit tutanağı düzenlenerek elektiriğin kesilmiş olduğu, yine — sözleşmesi imzalanmış olsa da güvence bedeli yatırılmadığı, yapılan kontrol ile ——davalının kaçak elektrik tüketimi tespit edilerek, kesilen elektrik açılarak kaçak elektrik kullanmaya devam etmiş olduğu, söz konusu kaçak elektrik kullanımına ait dönemin —- tarihleri arasında olduğu görülmüştür.

Davacı şirketten —– dava konusuna ilişkin davalı ya ait bilgi ve belgeler getirtilmiş ve dosya kaçak elektrik konusunda uzman elektrik bilirkişisine tevdii edilmiştir.

Bilirkişi tarafından sunulan —- raporda sonuç olarak ;

Davacı tarafın, davalıya yönelik icra takip dosyasında —- takip başlatmış olduğu,
Dava dosyasında bulunan—adet tutanaklar ile —gecikme faizleri ve — olduğu,
Bilirkişi tarafından yapılan ve detayları raporda açıklandığı üzere gecikme faizleri ile birlikte; —– hesaplandığına ilişkin kanaat bildirilmiştir.

Denetlenebilir bilirkişi raporu mahkememizce de benimsenmiştir.

Davacı tarafından, davalıya yönelik icra takip dosyasında —oluşan toplam —- takip başlatılmıştır.
Davacı —- belirtilen adreste yapılan kontrolde; —— belirtilerek tespit edilen; —–adına abonelik sözleşmesi imzalanmış olsa da —- kaçak elektrik tüketimi tespit tutanağı ile —— davalının kaçak elektrik tüketimi tespit edilerek, kesilen elektrik açılarak kaçak elektrik kullanmaya devam etmiş olduğu anlaşılmaktadır.
Kaçak elektrik tespit tutanakları, düzenlendiği tarih itibariyle maddi olgulara ilişkin —— olup, aksi sabit oluncaya kadar geçerli olan belgelerdendir.——-

Davalı taraf, tutanağın aksini ispat edememiştir. Buna göre tutanak tarihinde yürürlükte bulunan elektrik mevzuatına göre kaçak elektrik bedeli bilirkişi tarafından hesaplanmış olup,
Davanın kısmen kabulü ile —- sayılı dosyalarından davalının itirazının kısmen iptali ile takibin —-üzerinden devamına, asıl alacağa takip tarihinden itibaren — değişen oranlarda yasal faiz uygulanmasına dair aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M : Yukarıda Açıklanan Nedenlerle;

Davanın KISMEN KABULÜ ile;

1—– dosyalarından davalının itirazının kısmen iptali ile takibin —- üzerinden DEVAMINA,
2-Asıl alacağa takip tarihinden itibaren — oranında— oranlarda yasal faiz uygulanmasına,
3-Harçlar Kanunu uyarınca alınması gerekli—– harçtan, davacı tarafça dava açılırken peşin olarak yatırılan 147,65 TL harcın mahsubu ile arta kalan 627,72 TL harcın davalı taraftan tahsili ile Hazineye gelir kaydına,
4-Davacı tarafça dava açılırken peşin olarak yatırılan 147,65 TL harcın davalı taraftan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine,
5-Davacı tarafından yapılan 909,00 TL yargılama giderinin davanın kısmen kabul – kısmen red oranına göre hesaplanan 880,91 TL’sinin davalı taraftan tahsili ile davacı tarafa verilmesine, bakiye kısmın davacı tarafa üzerinde bırakılmasına,
6-Davacı vekili lehine —-ücretinin davalı taraftan tahsili ile davacı tarafa verilmesine,
7-Davalı vekili lehine 2021 yılı AAÜT göre hesaplanan 361,87 TL vekalet ücretinin davalı taraftan tahsili ile davacı tarafa verilmesine,
8-Arta kalan gider avansının karar kesinleştiğinde ilgili tarafa iadesine,
Dair davacı vekilinin yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde —— Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. 01/07/2021