Tokat ilinde bulunan hukuk büromuzda sizler için Kaçak Elektrik Kullanıldığının Tespit Tutanağı Emsal Karar metnini yayınladık. Bölgemizde yer alan benzer durumlar için hukuki destek almak istediğinizde GÜLSÜN HUKUK BÜROSU’na ulaşım sağlayabilirsiniz.

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
3. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO : 2019/1883
KARAR NO : 2021/1150
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
K A R A R
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ: 20/03/2019
NUMARASI: 2017/673 E – 2019/359 K
DAVANIN KONU: İtirazın İptali
KARAR TARİHİ: 14/04/2021

Yukarıda tarafları ve konusu yazılı bulunan dava ile ilgili olarak, ilk derece mahkemesince verilen kararın istinaf edilmesi sebebiyle , dava dosyası üzerinde yapılan inceleme sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalının kaçak elektrik kullandığının tespiti üzerine 16/04/2015 tarihinde kurum görevlilerince kaçak elektrik tespit tutanağının düzenlenerek davalı hakkında faturalandırma yapıldığını,tahakkuk bedelinin ödenmemesi nedeniyle tahsili yönünden Bakırköy …İcra Müdürlüğünün … sayılı dosyası ile yapılan takibe davalının haksız itiraz ettiğini beyanla,itirazın iptali ve icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle;davalı tarafça kaçak elektrik kullanılmadığını, kullanılan elektrik saatinden geçtiğini, davacı kurum tarafından tutulan tutanakların usul ve yasaya aykırı olduğunu,kullanılan elektriğin kaçak olup olmadığını ve miktarının bilirkişi tarafından tespit edilmesi gerektiğini, kabul anlamına gelmemek üzere temerrüde düşürülmeden takip öncesi için faiz talep edilmesinin de hukuken mümkün olmadığını beyanla, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkeme, dava konusu yerde … Ticaret Limited Şirketi bulunduğunu, davalının şirket yetkilisi ve ortağı olduğu, yine bir önceki abonenin de … San. Tic. Ltd. Şti olduğu, davalının bu şirketin de ortağı ve yetkilisi olduğunun anlaşıldığını, davalının elektrik abonesi olmadığını,davaya konu kaçak elektrik kullanılan yerlerdeki şirketlerin ayrı bir tüzel kişilik olarak faaliyette bulunduklarını,ayrıca davalının abone sahibi şirketlerde ortak olmasının kendisine taraf sıfatını kazandırmadığı gerekçesiyle ;”Davanın pasif husumet eksikliği nedeniyle HMK 114/1 d -115 maddesi gereğince dava şartı eksikliğinden reddine” karar vermiştir.Kararı davacı vekili istinaf etmiştir.İstinaf dilekçesinde;dava konusu yerde önceden ve sonradan faaliyette bulunan her iki şirketin yetkilisinin davalı … olduğunu, yetkilisinin aynı olması ve yine adresin de aynı olması dikkate alındığında bu iki şirketin birbirinin devamı niteliğinde olduğunu,şirket yetkilisinin haksız fiil esasına göre haksız fiil sorumluluğuna göre sorumluluğu bulunduğunu,seçenekli olarak sunulmuş olan sonuç kısmında belirtilen B seçeneğindeki gibi her iki şirket arasında birbirinin devamı niteliğinde olduğu dikkate alınarak hazırlanan 5.999,30 TL tutarındaki tahakkukun uygun olduğunun belirlendiğini belirterek,davanın kabulüne karar verilmesi için kararın kaldırılmasını talep etmiştir. Dava konusu yerde dava dışı … Sanayi Ticaret Limited Şirketinin bulunduğu ve tutanak tarihinden önce İTO kayıtlarına göre bu yerde işe başladığının tescil edilmesine rağmen,kaçak tutanak tarihinden sonra bu şirketin abonelik sözleşmesi imzaladığını,daha önce bu yerde … San. Tic. Ltd. Şti nin faaliyette bulunduğunu,davalının her iki şirketin de yetkiisi olduğu kayıtlarla sabit olmasına rağmen,kaçak elektirk kullandığı ileri sürülenin tutanak tarihi itibarıyla orada sözleşmesiz elektrik kullandığı anlaşılan dava dışı … Sanayi Ticaret Limited Şirketi olmasına rağmen şirket yetkilisi hakkında kaçak tutanağı düzenlenerek kaçak tahakkuku yapılması yerinde görülmemiştir.Şirket yetkilisine husumet düşmeyeceği açıktır.Kaçak tutanağının aksi ispatlanmıştır.Bu nedenle mahkemenin kararı usul ve hukuka uygun bulunmuştur.Bu itibarla, ilk derece mahkemesince verilen kararda mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesi bakımından usul ve esas yönünden yasaya aykırı bir durum bulunmamasına göre, davacının istinaf başvurusunun HMK 353/1-b-1 maddesi uyarınca reddine karar verilmesi gerekmiştir.

K A R A R : Yukarıda açıklanan nedenlerle;Davacının istinaf başvurusunun HMK 353/1-b-1 maddesi uyarınca reddine, Davacıdan alınması gereken 59,30 TL karar ve ilam harcından, peşin alınan 44,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 14,90 TL’nin davacıdan alınarak hazineye irat kaydına, İstinaf yargılama giderlerinin istinaf eden üzerinde bırakılmasına,İstinaf sebebiyle yatırılan gider avansı bakiyesi varsa karar kesin olmakla istinaf edene ilk derece mahkemesince iadesine,Dair dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda HMK 362/1-a maddesi gereğince kesin olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 14/04/2021