Kenevir Ekme Suçu ile alakalı Yargıtay Kararını kurumsal web sitesinden hemen inceleyebilir ve alanında uzman avukatların hizmet verdiği Gülsün Hukuk Bürosu’ndan profesyonel destek alabilirsiniz.

10. Ceza Dairesi 2020/14638 E. , 2021/13924 K.
İNCELENEN KARARLA
İLGİLİ BİLGİLER
Mahkemesi :Ceza Dairesi

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm; sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, temyiz edenin sıfatı, başvurusunun süresi, kararın niteliği ve temyiz sebeplerine göre incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :

1- Sanık hakkında kenevir ekme suçundan verilen istinaf talebinin esastan reddi kararına yönelik temyiz isteğinin incelenmesinde:

Hükmolunan cezanın miktarı ve türü gözetildiğinde, 5271 sayılı CMK’nın 286/2-a maddesi uyarınca, ilk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezaları ile miktarı ne olursa olsun adli para cezalarına ilişkin istinaf başvurusunun esastan reddine dair Bölge Adliye Mahkemesi kararlarının temyizi mümkün olmadığından, sanık müdafiinin temyiz isteminin 5271 sayılı CMK’nın 298. maddesi uyarınca REDDİNE,

2- Sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen istinaf talebinin esastan reddi kararının incelenmesinde:

Sanık müdafiinin temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasına ilişkin talebinin, 08/03/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7079 sayılı Kanun’un 94. maddesi ile 5271 sayılı CMK’nın 299/1-1. cümlesine getirilen değişiklik uyarınca takdiren reddine karar verilerek duruşmasız inceleme yapılmıştır.

TCK’nın 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak 7242 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerin, infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.

5271 sayılı CMK’nın 288. ve 294. maddelerinde yer alan düzenlemeler ile 289. maddesinde sayılan kesin hukuka aykırılık halleri dikkate alındığında, sanık müdafiinin temyiz dilekçesinde belirttiği sebeplerin hükmün hukuki yönüne ilişkin olduğu değerlendirilmek suretiyle, anılan sebeplere bağlı olarak yapılan incelemede,

Sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik istinaf talebinin esastan reddine dair … Bölge Adliye Mahkemesi …. Ceza Dairesi’nin kararı hukuka uygun bulunduğundan, sanık müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz istemlerinin CMK’nın 302/1. maddesi uyarınca ESASTAN REDDİNE, hükmolunan ceza miktarı ile tutuklu kalınan süre dikkate alınarak sanık hakkındaki tahliye talebinin reddine,28/02/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7165 sayılı Kanunun 8. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nın 304/1. maddesi uyarınca dosyanın …. Ağır Ceza Mahkemesine, kararın bir örneğinin …Bölge Adliye Mahkemesi …. Ceza Dairesi’ne gönderilmesine 20.12.2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.