Karşılıklı Boşanma ve Nafaka konularının yer aldığı bu Yargıtay Kararı metnini incelemenizin ardından özellikle TOKAT şehri ve çevresinde benzer bir durum ile karşı karşıya kaldığınızda profesyonel destek almak isterseniz Gülsün Hukuk Bürosu’nu arayabilirsiniz.

2. Hukuk Dairesi 2021/7353 E. , 2021/8664 K.

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 28. Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı kadın tarafından, erkeğin davasındaki yargılama giderleri, vekâlet ücreti, kusur belirlemesi, nafakalar ve tazminatların miktarı, yoksulluk nafakasının reddi ile kişisel ilişki tesisi yönünden; davalı-karşı davacı erkek tarafından ise kendi davasında kurulan hüküm, kadının davasının kabulü, kusur belirlemesi, kadın lehine hükmedilen tazminatlar, nafakalar ve kişisel ilişki yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Taraflarca karşılıklı açılan boşanma davasının yapılan yargılaması sonunda ilk derece mahkemesince her iki davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına,ve ferilerine yönelik karar verilmiş, verilen bu karara karşı davacı-karşı davalı kadın tarafından erkeğin boşanma davası, tedbir ve iştirak nafakaları, yoksulluk nafakasının reddi ile tazminat taleplerinin reddine yönelik, davalı-karşı davacı erkek tarafından ise kişisel ilişki tesisine yönelik istinaf başvurusunda bulunulmuş, istinaf incelemesi yapan bölge adliye mahkemesince kusur belirlemesine, kişisel ilişki tesisine, iştirak nafakasına, kadının maddi ve manevi tazminat taleplerine, kadının yoksulluk nafakası talebine yönelik istinaf taleplerinin kabulü ile yeniden hüküm kurulmuş, erkeğin boşanma davasında ise gerekçenin düzeltildiğinden bahisle yeniden hüküm kurularak konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına, yargılama giderlerine ve vekalet ücretine yönelik hüküm kurulmuş, tarafların sair istinaf talepleri ise reddedilmiştir. Bölge adliye mahkemesinin kararı taraflarca yukarıda gösterildiği şekilde temyiz edilmiştir. İlk derece mahkemesince verilen kararlar, istinaf edilmeyen yönlerden kesinleşmiş olup istinaf edilmeyen konular temyize getirilemez. İlk derece mahkemesi tarafından kadının davasının kabulüne karar verilmiş olmasına karşın davalı-karşı davacı erkeğin bu yöne ilişkin istinaf talebi olmadığından ve bu husus kadın yararına kesinleşmiştir. Bu itibarla davalı-karşı davacı erkeğin, kadının davasının kabulüne yönelik temyiz dilekçesinin reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-karşı davalı kadının tüm, davalı-karşı davacı erkeğin ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

3-Taraflarca karşılıklı açılan boşanma davasının yapılan yargılaması sonunda ilk derece mahkemesince her iki davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına ve ferîlerine yönelik karar verilmiş, verilen bu karara karşı davacı-karşı davalı kadın tarafından erkeğin boşanma davası, tedbir ve iştirak nafakaları, yoksulluk nafakasının reddi ile tazminat taleplerinin reddine yönelik, davalı-karşı davacı erkek tarafından ise kişisel ilişki tesisine yönelik istinaf başvurusunda bulunulmuş, istinaf incelemesi yapan bölge adliye mahkemesince kusur belirlemesine, kişisel ilişki tesisine, iştirak nafakasına, kadının maddî ve manevî tazminat taleplerine, kadının yoksulluk nafakası talebine yönelik istinaf taleplerinin kabulü ile yeniden hüküm kurulmuş, erkeğin boşanma davasında ise gerekçenin düzeltildiğinden bahisle yeniden hüküm kurularak konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına, yargılama giderlerine ve vekâlet ücretine yönelik hüküm kurulmuş, tarafların sair istinaf talepleri ise reddedilmiştir. Bölge adliye mahkemesi tarafından erkeğin davasının kabulüne karar verilmesinin doğru olduğu tespitine rağmen davacı-karşı davalı kadının bu davaya yönelik istinaf talebinin esastan reddine karar verilmesi gerekirken erkeğin davası hakkında yeniden hüküm kurularak konusuz kaldığından bahisle karar verilmesine yer olmadığına, ve bu davaya yönelik harç, yargılama gideri ve vekâlet ücretine hükmedilmesi doğru değildir. Ne var ki bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, hükmün bu yönlerinin düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir (HMK m. 370/2).

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 3. bentte gösterilen sebeple bölge adliye mahkemesinin gerekçeli kararının hüküm fıkrasının A/2. bendinin birinci fıkrasından “ ….ilk derece mahkemesince asıl davada verilen boşanma hükmü istinafa konu edilmeden kesinleşmekle, karşı davada boşanma konusuz kaldığından, ilk derece mahkemesi kararının hüküm fıkrasının 1. bendinden erkeğin karşı davasının kabulüne ilişkin kısmının, 10. bendinden erkeğin karşı davasında harç alınmasına yer olmadığına ilişkin kısmının, karşı davada yargılama giderine ilişkin 12. ve vekalet ücretine ilişkin 14. bentlerinin….” cümlesinin tamamen çıkarılmasına, yine erkeğin boşanma davasına yönelik kurulan hüküm paragrafları olan “Davalı-karşı davacı erkeğin boşanma davası konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına, karşı davada Harçlar Kanunu gereği alınması gereken 59,30 TL karar ve ilam harcından, peşin alınan 35,90TL harcın mahsubu ile kalan 23,40TL karar ve ilam harcının davacı – karşı davalıdan alınarak Hazineye irad kaydına, karşı davada davalı-karşı davacı tarafça yapılan 5,20TL vekalet harcı, 35,90TL karşı dava harcı, 63,35TL tebligat gideri ve 26,90TL posta masrafı olmak üzere toplam 131,35TL yargılama giderinin davacı-karşı davalıdan alınarak davalı-karşı davacıya verilmesine, karşı davada davalı-karşı davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince 3.400TL vekâlet ücretinin (aleyhe hüküm verme yasağı gereği) davacı-karşı davalıdan alınarak davalı-karşı davacıya verilmesine” paragraflarının hükümden tamamen çıkarılmasına, A/3 bendin başına “Davacı-karşı davalı kadının erkeğin boşanma davasının kabulüne yönelik istinaf talebinin ve” kelimelerinin eklenmesine; hükmün bu bölümlerinin DÜZELTİLEREK, temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, davalı-karşı davacı erkeğin kadının boşanma davasına yönelik temyiz itirazlarının ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple REDDİNE, aşağıda yazılı onama harcının ve temyiz başvuru harcının temyiz eden Selma’ya yükletilmesine, istek halinde temyiz peşin harcının yatıran Hasan’a geri verilmesine, dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğinin ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine kesin olarak oy birliğiyle karar verildi.23.11.2021 (Salı)