6. Hukuk Dairesi 2021/1776 E. , 2021/2517 K.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki istirdat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik verilen hüküm süresi içinde asıl ve birleşen davada davacı ile birleşen davada davalı Tarişbank (TMSF), asıl ve birleşen davada davalı … ve asıl davada davalı T.H. Türkiye Emlak Bankası A.Ş. vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –

Asıl davada davacı vekili; arsa sahipleri ile kooperatif arasında sözleşme ile inşaat yapıldığını, kooperatife isabet eden bağımsız bölümlerin arsa sahipleri tarafından tapuda ferağı verilmediğini, arsa sahiplerinden … mirasçıları kooperatifin bilgisi dışında tapuya tescili sağladıklarını, kendilerine isabet eden bağımsız bölümleri satıp paraya çevirdiklerini müvekkili kooperatife ait olması gereken bağımsız bölümlerde ise hacizler bulunduğunu ileri sürerek Edremit İcra Müdürlüğünün 2001/195 talimat sayılı dosyasında yapılacak satışın durdurulması için ihtiyati tedbir kararı verilmesini, istihkak davasının kabulü ile icra dosyası alacaklıları açısından hacizlerin feki ile kooperatife aidiyetine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Birleşen davada davacı vekili; iki icra dosyasından daha taşınmazlar üzerine haciz olduğu anlaşıldığı, istihkak talebinin kabulü ile icra dosyası alacaklıları açısından hacizlerin fekki ile müvekkile aidiyetine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı … ve Kredi Bankası vekili; haciz konulan gayrimenkulün borçlu … adına kayıtlı olduğunu, sözleşmenin tapuya şerh ettirilmediğini, müvekkili bankanın kötüniyetli olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir. Davalı Emlak Bankası vekili; istihkak iddiası ispatlanamadığını savunarak davanın reddini istemiştir. Davalı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu vekili; istihkak iddiaları İcra Hukuk Mahkemesinde görüleceğini, davanın görev yönünden reddini, ayrıca tapuya kayıtlı olan taşınmazlara ilişkin olarak istihkak davası açılamayacağını savunarak davanın reddini istemiştir. Diğer davalılar davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; davacının davayı açtığı tarihte istihkak bedelinin 7.385,00 TL olduğu, birleşen dosyadaki istihkak bedelinin 1.113,48 TL olduğu, davacının talebinin istihkak bedeline dönüştüğü gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, asıl ve birleşen davada davacı vekili ve davalılar T.H. Türkiye Emlak Bankası A.Ş., Emlak Bankası, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, …, …, Güven Varlık A.Ş. vekilleri temyiz etmiştir.

Tüm dosya kapsamı ile asıl ve birleşen davada dava dilekçelerinde ve yargılama aşamasındaki davacı vekili beyanlarında hukuki kurumlar karıştırılarak talepte bulunulmasına rağmen HMK’nın 31. maddesinin hakime yüklediği “davayı aydınlatma görevi” yerine getirilmeden karar verildiği anlaşılmıştır.
Mahkemece yapılacak iş davacı taraftan asıl ve birleşen davada ne istediği açık net bir şekilde sorulmak suretiyle davaları aydınlattıktan sonra HMK’nın 31. maddesi gereğince tarafların iddia ve savunmalarının hukuki nitelendirmesini yaparak Türk Hukukunu resen uygulamaktan ibarettir.

Bu bağlamda davacı taraf arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi çerçevesinde kendisine ait bağımsız bölümlerin tespiti ve bu taşınmazlar üzerindeki hacizlerin kaldırılmasını mı veya aynı sözleşme çercevesinde tapu iptali ve tescili ile birlikte hacizlerin kaldırılmasını mı yoksa mülkiyet tespiti ya da tapu iptal ve tescil istemeden inşaat bedelini mi istediği açıklığa kavuşturulduktan sonra tapu iptal ve tescil ya da mülkiyet tespiti ile birlikte hacizlerin kaldırılması talep ediliyorsa dava konusu tüm bağımsız bölüm malikleri ile geçerliliğini koruyan haciz alacaklılarının davalı tarafta yer alması sağlandıktan sonra her iki dava hakkında esas hakkında hüküm kurulması gerekmektedir.

Mahkemenin usul hükümlerine aykırı olan ve eksik inceleme ile verdiği kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekili, davalılar T.H. Emlak Bankası A.Ş., (Tarişbank) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, …, …, Güven Varlık A.Ş vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın temyiz eden davacı … davalılar Emlak Bankası, (Tarişbank) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, …, …, Güven Varlık A.Ş yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz edenlere iadesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine, 23.12.2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.