Hırsızlık ve Başkasının Kimliğinin Kullanılması konularını içeren bu içerikte sizlere YARGITAY KARARI sunulmuştur. Kararı incelemenizin ardından benzer hususlar için hiç zaman kaybetmeden sitemizde yer alan telefon numaralarımızı arayarabilir ve Tokat’ta bulunan Gülsün Hukuk Bürosu’nun uzman avukatlarından destek alabilirsiniz.

6. Ceza Dairesi 2021/18752 E. , 2021/19603 K.

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Nitelikli hırsızlık, Başkasına ait kimlik veya kimlik
bilgilerinin kullanılması
HÜKÜMLER : Mahkumiyet

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
I-Sanık … hakkında katılan …’na karşı nitelikli hırsızlık suçundan verilen karara karşı yapılan temyiz itirazının incelenmesinde;

TCK’nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesinin 24/11/2015 tarihinde yürürlüğe giren 08/10/2020 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı ile 15.04.2020 gün ve 31100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10. maddesiyle 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinde yapılan değişikliğin infaz aşamasında gözetilmesi olanaklı olduğundan, tekerrüre esas adli sicil kaydı bulunan sanık hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanmaması aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre, sanığın temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, eleştiri dışında usul ve yasaya uygun bulunan hükmün tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA,

II-Sanık … hakkında katılan …’na karşı nitelikli hırsızlık, mağdur …’ye karşı başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçlarından verilen kararlara karşı yapılan temyiz itirazının incelenmesinde;
TCK’nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesinin 24/11/2015 tarihinde yürürlüğe giren 08/10/2020 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı ile 15.04.2020 gün ve 31100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10. maddesiyle 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinde yapılan değişikliğin infaz aşamasında gözetilmesi olanaklı görülmüştür.
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre, suçların sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanık … hakkında 5237 sayılı TCK’nın 58. maddesinin uygulanması sırasında 6763 Sayılı Kanun ile değişik 5271 sayılı CMK’nın 253. maddesi uyarınca uzlaşma kapsamına alınan ve … 1.Asliye Ceza Mahkemesinin 12/04/2017 tarihli ek kararı ile uzlaşma gerçekleştiğinden bahisle mahkumiyetin ortadan kaldırılmasına karar verilen … 1.Asliye Ceza Mahkemesinin 2005/556 Esas 2009/182 Karar sayılı ilamın esas alınması,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin açıklanan nedenlerle tebliğnameye kısmen uygun olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’un 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkralarından sanık … hakkında “… 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 25/03/2009 tarihinde kesinleşen, 2005/556 E. 2009/182 K. sayılı kararı ile hükmolunan “2 yıl Hapis Cezası” nedeniyle sanığın mükerrir olduğu anlaşıldığından, sanığa hükmolunan cezanın TCK’nın 58/6 – 7. maddeleri gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,” kısmın çıkarılarak yerine “5237 sayılı TCK’nın 58/6-7. maddesi uyarınca … 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 08/11/2010 kesinleşme tarihli 2005/766 Esas 2006/772 Karar sayılı ilam dosyasındaki hükümlülüğünün mükerrerliğe esas alınmasına, cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,” cümlesinin eklenmesiyle, diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükümlerin, DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

III-Sanıklar hakkında mağdur …’a karşı hırsızlık suçundan verilen kararlara karşı yapılan temyiz itirazının incelenmesinde;

Hükümden sonra 02/12/2016 tarihinde 29906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 34. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nın 253. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine eklenen alt bendler arasında yer alan ve 5237 sayılı TCK’nın 141. maddesinde tanımı yapılan hırsızlık suçunun uzlaşma kapsamına alındığının anlaşılması karşısında; 5237 sayılı TCK’nın 7/2. maddesi uyarınca; ”Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.” hükmü de gözetilerek 6763 sayılı Kanunun 35. maddesi ile değişik CMK’nın 254. maddesi uyarınca aynı Kanunun 253. maddesinde belirtilen esas ve usûle göre uzlaştırma işlemleri yerine getirildikten sonra sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükümlerin açıklanan nedenle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 15/12/2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.