Tokat ilinin önde gelen avukatlarının hizmette bulunduğu firma Gülsün Hukuk Bürosu sizlerden gelen talepler üzerine web sitesinde Haksız İtirazın İptali ve İcra İnkar Tazminatı Yargıtay Kararı konusunu yayınladı. Web sitemizde yer alan bu içeriği inceleyebilir ve benzer tüm hususlar için avukatlarımıza danışabilirsiniz.

11. Hukuk Dairesi 2016/1090 E. , 2017/1217 K.

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 02/06/2015 tarih ve 2015/179-2015/452 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin alacağı nedeni ile … 4.İcra Müdürlüğü’nün 2014/10474 takip sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığını, davalının icra dosyasında yapmış olduğu haksız itiraz nedeni ile takibin durdurulmasına karar verildiğini ileri sürerek davacı tarafından yapılan haksız itirazın iptali ile % 20’den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, dava konusu uyuşmazlığa uygulanması gereken 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen davalarda görevli mahkemenin ihtisas mahkemeleri olduğunu savunarak görevli mahkemenin fikri ve sinai haklar hukuk mahkemesi olduğunu bildirerek görev itirazında bulunmuş, esasa ilişkin itirazlarında ise davanın reddi ile %20 kötü niyet tazminatına hükmedilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, incelenen tüm dosya kapsamına göre; davalının davacıdan hizmet yeterlilik belgesi almak için müracaat ettiği, davacı tarafından gerekli araştırmaların yapılarak davalıya yeterlilik belgesinin verildiği, davalının talebi üzerine yapılan araştırmalarda oluşan masrafların tahsili için icra takibi yapıldığı, davalının borca itiraz ederek takibin durdurulmasına karar verildiği, davacının yapmış olduğu icra takibinin yerinde olduğu, itirazın haksız olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne, … 4.İcra Müdürlüğü’nün 2014/10474 takip sayılı dava dosyasına vaki itirazının iptaline, takibin devamına, icra inkar tazminat talebinin yargılamayı gerektirdiğinden reddine karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

1-Dava, TSE belge kullanım ücretinin tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali davası olup, davalı dört adet belge aldığını fakat iki adet belgeyi hiç kullanmadan iptal ettirdiğini, iki adet belgenin ise yine kullanılmayıp bir süre askıda kaldığını daha sonra bunları da iptal ettirdiğini savunmuştur. Davacı, dava dilekçesinde iptal tarihinden sonraki dönem için ücret talep etmediklerini, ücretin iptalden önceki döneme ait olduğunu iddia etmiştir. Dosya içinde taraflar arasında tanzim edilmiş sözleşme bulunmadığı gibi bu belgelerin davalıya hangi tarihte verildiği de anlaşılamamış, mahkemece icrada talep edilen meblağın yerinde olup olmadığı, davacının bu miktar alacaklı olup olmadığı yönünde tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde bir bilirkişi raporu alınmadığı gibi bizzat mahkemece de inceleme yapılmamıştır. Bu durumda dava konusu belgelerin hangi tarihte verildiği ve iptal edildiği hususları belirlenerek davacının talep ettiği alacak miktarının denetlemeye elverişli bir şekilde belirlenip oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme sonucu karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

2-Davacı icra takibinde ayrıca işlemiş faiz talep etmiş ve mahkemece bu hususta da denetim yapılmadan itirazın iptaline karar verilmiştir. Mahkemece davalının hangi tarihte temerrüde düştüğü hususu üzerinde durulup icra takip tarihine kadar talep edebileceği faiz belirlenmeden işlemiş faiz yönünden de davanın kabulü doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

3- Bozma sebep ve şekline göre davalının vekalet ücreti yönünden temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) ve (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalı yararına BOZULMASINA, (3) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz edene iadesine, 01/03/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.