Boşanma Davasında Hiçbir Talepte Bulunmama Emsal Karar detaylarına sizler için hazırlanan bu içerikten erişebilir ve oldukça önemli bir EMSAL KARAR olan bu kararı okumanızın ardından benzer hususlar için Tokat ilinin önde gelen bürosu Gülsün Hukuk’tan destek alabilirsiniz.

T.C. ANKARA 11. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
T.C.
ANKARA
11. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA
GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2021/197 Esas
KARAR NO : 2021/549 Karar

DAVA : Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 02/09/2015
KARAR TARİHİ : 21/06/2021
KARAR YZL. TRH. : 21/07/2021

Mahkememizde görülmekte olan Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

DAVA:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; tarafların evli iken davalının davacıya karşı açtığı boşanma davasında … 2. Aile Mahkmesinin 04/06/2013 tarih, 2013/425 esas sayılı dosyasından tarafların anlaşmalı boşanmalarına karar verildiğini, boşanma davasında davalı …’ın hiçbir talepte bulunmadığını, 31/05/2013 tarihli protokol ile maddi ve manevi tazminat, nafaka istemeyeceğini açıkça belirttiğini, davacının E-Devlet sisteminden hakkında Ankara 12. İcra Müdürlüğünün … sayılı dosyasında takip yapıldığını, takip dayanağı 04/06/2013 düzenleneme tarihli, 04/07/2013 ödeme tarihli, 150.000-TL bedelli senedin takibe konulduğunu öğrendiğini, davacının evde bono senedi hazırlayıp pazarlamaya çıkacağı zaman kullandığını, söz konusu senedin davacı tarafından yaklaşık 10 yıl kadar önce ticari ilişkiler için evde hazırlanan senetlerden birinin davalı eşi tarafından gizlice alınması ve tarafların bonşandığı güne, tanzim tarihi ve 1 ay sonrasına da vade tarihi yazılmak suretiyle takibe konulduğunu, davacının senet nedeniyle davalı tarafa herhangi bir borcunun bulunmadığını, senedin sahte olarak oluşturulduğunu, davacının eski imzasını taşıdığını, davacının 04/06/2013 tarihinde senet altındaki imzayı kullanmadığını, yapılacak imza incelemesi sonucu durumun tespit edilebileceğini belirterek takip dayanağı senet nedeniyle davacının davalıya borçlu olmadığının tespitini, icra takibinin iptalini, davacı lehine tazminata hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP:

Davalı adına usulüne uygun meşruhatlı davetiye tebliğ edilmiş olmasına rağmen cevap dilekçesi sunmayarak HMK’nın 128.maddesinde belirtildiği üzere dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılmıştır.

YARGILAMA VE GEREKÇE:

Dava, menfi tespit istemine ilişkindir.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilen … karar sayılı dosya örneği Mahkememiz dosyası arasına alınmıştır.
Ankara … İcra Dairesi tarafından gönderilen … esas sayılı dosya Mahkememiz dosyası arasına alınmıştır.
Ankara … Sulh Ceza Hakimliği tarafından gönderilen … D. İş Sayılı dosya örneği Mahkememiz dosyası arasına alınmıştır.
… … Aile Mahkemesi tarafından gönderilen … sayılı dosya örneği Mahkememiz dosyası arasına alınmıştır.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 07/04/2014 tarihli… soruşturma sayılı kararıyla müşteki …’ın, şüpheli Gülnaz Sızan hakkındaki bedelsiz senedi kullanma, resmi belgedeki sahtecilik ve dolandırıcılık suçlamasından 5237 sayılı TCK’nın 167/1-a maddesi dikkate alınarak ” şahsi cezasızlık hali” nedeniyle kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği anlaşılmıştır.
… 3. Aile Mahkemesinin 25/05/2013 tarih, … esas sayılı kararı ile davacı … Kavak’ın açmış olduğu boşanma davasının reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
… 2. Aile Mahkemesinin 04/06/2013 tarih, …karar sayılı kararıyla tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verildiği, kararın 10/09/2013 tarihinde kesinleştiği anlaşılmıştır.
Talimatla, … 1. Asliye Ticaret Mahkemesince davacı tanıkları … ve … dinlenmişlerdir.
HMK’nun 201. Maddesinde,; ” (1) Senede bağlı her çeşit iddiaya karşı ileri sürülen ve senedin hüküm ve kuvvetini ortadan kaldıracak veya azaltacak nitelikte bulunan hukuki işlemler ikibinbeşyüz Türk Lirasından az bir miktara ait olsa bile tanıkla ispat olunamaz.” hükmü mevcuttur.
Dosya kapsamına sunulan delillere, iddia, savunma, tanık anlatımları göre; Ankara … İcra Müdürlüğünün … sayılı dosyasında takip dayanağı yapılan 04/06/2013 tanzim tarihli, rakamla 04/07/2013 ödeme tarihli, yazı ile “yedi temmuz 2013” vade tarihli, borçlusu …, lehtarı … olan 150.000 TL bedelli senedin altındaki imzanın davacının eli ürünü olduğu, davacı tarafça kabul edilmiştir.
Dava konusu senedin ticari ilişki nedeniyle senette yazılan tanzim tarihinden 10 yıl kadar önce müşterilere vermek için evde hazırlandığı, senedi gizlice alan davalı tarafça sonradan tanzim ve vade tarihi atılmak suretiyle senedin kambiyo senedi haline getirilmeye çalışıldığı, senetten dolayı borçlu olunmadığı davacı tarafça iddia edilmiş olup, iki ayrı vade taşıması nedeniyle dava konusu senedin bono niteliğinde olmadığı, mevcut haliyle senedin kayıtsız şartsız borç ikrarı niteliğinde olduğu, HMK’nun 201. maddesi uyarınca davacı tarafın senede karşı iddialarını senetle ispat etmesi gerektiği, davacı tarafın sunulan delillerle iddiasını ispat edemediği kanaatine varıldığından davanın reddine karar verilmiştir.

Ankara Bölge Adliyesi 22. H.D. … K. sayılı kararı ile senedin kambiyo vasfının bulunmadığı, eldeki davanın mutlak yada nisbi ticari dava olmadığı nedeniyle mahkememiz kararının kaldırılmasına karar vermiştir.
Tüm dosya kapsamında yapılan incelemeler neticesinde; dava konusu senedin kambiyo vasfının bulunmadığı, davanın mutlak yada nisbi ticari dava olmadığı, görev hususunun kamu düzenine ilişkin olduğu,HMK.’nun 114. ve 115.maddelerinde mahkemenin görev hususunun dava şartı olduğu ve yargılamanın her aşamasında mahkemece resen nazara alınacağının düzenlendiği, uyuşmalıkta görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu görülmekle mahkememizin görevsizliği nedeniyle HMK 114/1-c ve 115/2 maddeleri gereğince dava şartı yokluğundan davanın usulden reddine dair aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM :Gerekçesi açıklandığı üzere;

1-Mahkememizin görevsizliği nedeniyle HMK 114/1-c ve 115/2 maddeleri gereğince dava şartı yokluğundan davanın usulden reddine,
2-Süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren taraflardan birinin 2 hafta içerisinde mahkememize başvurması halinde dosyanın görevli ve yetkili Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine, aksi takdirde dosyanın resen ele alınması ile davanın açılmamış sayılmasına karar verileceğine,
3-Harç ve yargılama giderinin görevli mahkemece değerlendirilmesine,
Dair davalı vekilinin yüzüne karşı davacı tarafın yokluğunda HMK 341 ve devamı maddeleri gereğince kararın tebliğinden itibaren Mahkememize Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesine gönderilmek üzere verilecek dilekçe ile 2 haftalık süre içinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Daha fazla bilgi ve detay için çekinmeden bize ulaşabilirsiniz.