Tokat şehrinde yer alan iş davalarınızın tamamına talip olan Gülsün Hukuk Bürosu’nun web sitesi içeriğinde bugün Paydaşlığın Taksim Yoluyla Giderilmesi Yargıtay Kararı konusu ele alındı. İlgili kararı inceleyebilir ve benzer tüm hususlar için bize ulaşım sağlayabilirsiniz.

7. Hukuk Dairesi 2021/3227 E. , 2021/2606 K.

Paydaşlığın Taksim Yoluyla Giderilmesi Yargıtay Kararı

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 12/07/2006 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 22/03/2012 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, ortaklığın giderilmesi isteğine ilişkindir

Davacılar, Talipli Köyü 178, 236, 235 ve 223 nolu parseller ile Burunucu Köyü 376 parsel nolu taşınmazlar üzerindeki ortaklığın mümkünse aynen taksim; mümkün değilse satış yoluyla giderilmesini talep etmiştir.
Bir kısım davalılar da, dava konusu taşınmazlardaki ortaklığın öncelikle aynen taksim, mümkün olmaması halinde satış suretiyle giderilmesine karar verilmesini talep etmişlerdir.

Mahkemece, davanın kabulü ile dava konusu taşınmazlarda ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir.

Hükmü, davacı vekili temyiz etmiştir.

1)Yapılan yargılamaya, toplanan deliller ve tüm dosya içeriğine göre davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

2)Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar (ortaklar) arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, iki taraflı, tarafları için benzer sonuçlar doğuran davalardır.

Mahkemece paydaşlığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesi halinde satışın nasıl yapılacağının ve satış bedelinin ne şekilde dağıtılacağının ve harcın taraflardan hangi oranlarda tahsil edileceğinin hüküm sonucunda gösterilmesi gerekir.

Satışına karar verilen taşınmaz;
a) Paylı mülkiyet hükümlerine konu ise satış bedelinin ve harcın paydaşların tapudaki payları oranında,
b) Elbirliği mülkiyeti hükümlerine tabi olması halinde satış bedelinin ve harcın mirasçılık belgesindeki paylar oranında,
c) Hem paylı, hem de elbirliği mülkiyeti halinin bir arada bulunması halinde ise satış bedelinin ve harcın tapudaki ve mirasçılık belgesindeki paylar nazara alınarak dağıtılmasına ve tahsil edilmesine karar verilmesi gerekir.

Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları iki taraflı, taraflar için benzer sonuçlar doğuran davalar olup, sonuçta kazanan ve kaybeden taraftan söz edilemeyeceğinden yargılama giderleri ve vekalet ücretinin taraflara payları oranında yükletilmesi gerekir.

Somut olaya gelince; satış bedelinin paydaşlara tapu kaydı ve mirasçılık belgesindeki payları oranında dağıtılmasına karar verilmesi gerekirken mahkemece yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş ise de; bu husus, kararın bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden 1086 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 438/7. maddesi gereğince hüküm sonucunun aşağıdaki şekilde düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte yazılı nedenlerle; davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının REDDİNE; (2) numaralı bentte yazılı nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile; hüküm sonucunun (a, b ve c ) bentlerinde yer alan “Satış bedeli olarak toplam 100.000 paydan, 20.000 payın …, 20.000 payın …, 20.000 payın …, 20.000 payın …, 2.857 payın …, 2.857 payın …, 2.857 payın …, 2.857 payın …, 2.857 payın …, 2.857 payın Muhammed …’e ödenmesine,” kelimelerinin çıkarılarak yerine ” Satış bedelinin tapu kaydındaki ve mirasçılık belgesindeki paylar nazara alınarak dağıtılmasına” kelimelerinin yazılmasına, hüküm sonucunun ( d ve e ) bentlerinde yer alan ” Satış bedeli olarak toplam 100.000 paydan, 13.333 payın …, 13.333 payın …, 13.333 payın …, 13.333 payın …, 1.905 payın …, 1.905 payın …, 1.905 payın …, 1.905 payın …, 1.905 payın …, 1.905 payın …, 33.333 payın …’e ödenmesine,” kelimelerinin çıkarılarak yerine “Satış bedelinin tapu kaydındaki ve mirasçılık belgesindeki paylar nazara alınarak dağıtılmasına” kelimelerinin yazılmasına, hükmün 1086 sayılı HUMK’nun 438/7. maddesi uyarınca DEĞİŞTİRİLMİŞ ve DÜZELTİLMİŞ bu şekliyle ONANMASINA, peşin alınan harcın yatırana iadesine, 02.11.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.