Tokat ilinin önde gelen iş hukuku – iş davaları avukatları ile hizmetlerimizi sizlere sunuyoruz, Ortaklığın Giderilmesi Talebi Yargıtay Kararı sitemizde sergilenmiştir. Web sitemizde yer alan numaralarımızdan benzer hususlar için destek alabilirsiniz.

7. Hukuk Dairesi 2021/5692 E. , 2021/2579 K.
MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi.

Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 04.03.2008 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 02.04.2013 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı Akdeniz Belediyesi vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

K A R A R
1.DAVA
1.1.Davacı vekili, dava konusu 1564 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

2.CEVAP
2.1.Davalı Belediye Başkanlığı vekili, dava konusu taşınmazın imar uygulamasına konu olduğunu ve taşınmazda imar uygulaması yöntemiyle ortaklığın giderilebileceğini bu nedenle imar uygulamasının sonucunun beklenmesi gerektiğini beyan ederek davanın reddini savunmuştur.

3.İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
3.1.Mahkemece, davanın kabulüne dava konusu taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış yoluyla giderilmesine karar verilmiştir.

4.TEMYİZ
4.1.İlk derece mahkemesinin yukarıda belirtilen kararını davalı Belediye Başkanlığı vekili süresi içinde temyiz etmiştir.

4.2.Temyiz Nedenleri
4.2.1.Davalı Belediye Başkanlığı vekili temyiz dilekçesinde, dava konusu taşınmazın imar uygulamasına konu olduğunu ve taşınmazda imar uygulaması yöntemiyle ortaklığın giderilebilmesi mümkünken satış yoluyla ortaklığın giderilmesi kararı verilemeyeceğini,
4.2.2.Müvekkilinin hissesinin kamusal alan olması nedeniyle müvekkili adına ifrazen ayrılması gerektiğini,
4.2.3.Bilirkişi raporuna itirazlarının dikkate alınmadığını beyan ederek hükmün usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürmüştür.

5.YARGITAY KARARI
5.1.Hukuki Nitelendirme
5.1.1.Dava, ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir.
5.2.Hukuki Sebep
5.2.1.Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar (ortaklar) arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, iki taraflı, tarafları için benzer sonuçlar doğuran davalardır.

5.2.2.Paydaşlığın giderilmesi davasını paydaşlardan biri veya birkaçı diğer paydaşlara karşı açar. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 27. maddesi uyarınca davada bütün paydaşların yer alması zorunludur. Paydaşlardan veya ortaklardan birinin ölümü halinde alınacak mirasçılık belgesine göre mirasçılarının davaya katılmaları sağlandıktan sonra işin esasının incelenmesi gerekir.

5.3. Temyiz Nedenlerinin Değerlendirilmesi

5.3.1. Dosya içeriği ve toplanan delillerden; dava konusu 1564 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bir kısmı “sanayi depolama alanı”, bir kısmı “ağaçlandırılacak alan-mezarlık”, bir kısmı da “yol ve yeşil alana” isabet ettiği anlaşılmıştır. İnşaat ve ziraat bilirkişi raporunda, dava konusu taşınmazın mevcut imar durumuna göre yaklaşık 8.260,00 metrekaresinin yol ve yeşil alanda kaldığı, yaklaşık 13.440,00 metrekaresinin ağaçlandırılacak alan-mezarlık alanına isabet ettiği, yaklaşık 18.283,00 metrekaresinin ise depolama alanında kaldığı belirtilmiştir. Mersin Akdeniz Belediye Encümeni’nin 12.07.2011 tarih 180 karar sayılı kararı ile dava konusu taşınmazda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesinin uygulamasının yapılabilmesi hususunda ön izin kararının alınmasına karar verilmiştir. Dava konusu taşınmazın pasif tapu kaydının beyanlar hanesinde, 13.07.2011 tarih 10851 yevmiye numarası ile imar düzenlemesine alındığına dair şerh bulunduğu ve 09.12.2013 tarih 15847 numaralı terkin sebebinin ise “imar” olduğu görülmüştür. Bu durumda mahkemece, öncelikle dava konusu taşınmazda imar uygulaması yapılıp yapılmadığı tespit edilmeli ve imar uygulaması sonucu oluşan taşınmazların tapu kayıtları getirtilmelidir. Daha sonra, özellikle imar planında “mezarlık” olarak ayrılan kısmın hangi taşınmaza tekabül ettiği belirlenmeli, bu yerin mezarlık olarak kullanılıp kullanılmadığı ilgili belediyeden sorulmalı ve mezarlığın kamuya ayrılan yer olduğu gözetilerek bu taşınmaz hakkında ortaklığın giderilmesi kararı verilemeyeceği kabul edilmelidir. İmar uygulaması ile oluşan diğer taşınmazların da nitelikleri belirlenerek ortaklığın giderilmesi kararı verilip verilemeyeceği değerlendirilmelidir. Diğer taşınmazlar yönünden ise paydaşlık durumunun devam etmesi halinde ortaklığın giderilmesine karar verilmelidir.

5.3.2.Mahkemece, değinilen hususlar gözardı edilerek eksik incelemeyle yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmediğinden hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı Belediye Başkanlığı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın yatırana iadesine, 02.11.2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.