Gülsün Hukuk içeriklerinde bugün sizlere “Mirasçılık Belgesinin İptali Davası Yargıtay Kararı” konusu ve detaylarını içeren bu bilgiyi aktardık. Benzer hususlar için uzmanlarımıza sitedeki telefonlardan ulaşabilirsiniz.

5. Hukuk Dairesi 2020/11942 E. , 2021/1393 K.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasında görülen davada … Sulh Hukuk, … Asliye Hukuk ile … … 15. Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik-yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

– K A R A R –

… Sulh Hukuk Mahkemesince, davacının, dava dilekçesinde açıkça murisin mirasçılarını gösterir başka bir mirasçılık belgesinin varlığından bahisle davasını açtığı, netice-i talebinin de bu mirasçılık belgesinin hukuki sonuçlarını ortadan kaldırılması suretiyle ileride açacakları tapu iptal ve tescil davasına delil elde edebilmek olduğu belirttiği, davacının celse arasında iddialarında değişiklik yaptığı ve davalı hazine vekilinin açıkça iddianın genişletilmesine muvafakat etmediği, bu haliyle davanın mevcut mirasçılık belgesinin iptali davası olduğu ve çekişmeli yargı kapsamında kalan davalardan olduğu, mirasçılık belgesinin iptali istemli davalarına bakmakla görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

… Asliye Hukuk Mahkemesince, davanın ölü…’e ait düzenlenen … 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 1991/353 Esas – 1993/51 Karar ve 15/04/1993 tarihli kararı ile mirasçı Hazine adına verilen veraset ilamının iptali ile yeniden veraset ilamı verilmesi talebine ilişkin olduğu, davalı … Hazinesi vekilinin cevap dilekçesinde usulüne uygun olarak yetki itirazında bulunduğu ve yetkili olarak … … Mahkemelerinin yetkili olduğu sebebi ile gösterdiği, davalı murisin en son nüfusa kayıtlı olarak … ili, … ilçesi, … mahallesinde 1917 yılında evli ve çocuklu vefat ettiği ve miras bırakanın son ikametgahının …/… olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.

… … 15. Asliye Hukuk Mahkemesince ise, davanın hasımlı olarak veraset ilamı verilmesi istemine ilişkin olduğu bu nedenle davaya bakmakla görevli mahkemenin … Sulh Hukuk Mahkemesi olduğu gerekçesiyle görevsizlik-yetkisizlik kararı verilmiştir.

HMK’nın 22/2. maddesinde “İki mahkemenin aynı dava hakkında göreve veya yetkiye ilişkin olarak verdikleri kararlar kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleştiği takdirde, görevli veya yetkili mahkeme, ilgisine göre bölge adliye mahkemesince veya Yargıtayca belirlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Somut olayda, mahkemeler arasında karşılıklı olarak verilmiş bir görevsizlik veya yetkisizlik kararı bulunmamakta olup, mahkemece … Sulh Hukuk Mahkemesinin görevli ve yetkili olduğundan bahisle ortaya çıkan uyuşmazlığının çözümü için dosyanın Dairemize geldiği anlaşılmıştır. Oysa, olumsuz görev ve yetki uyuşmazlığından bahsedilebilmesi için … … 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararında görevli ve yetkili olduğu belirtilen … Sulh Hukuk Mahkemesinin de karşı görevsizlik-yetkisizlik kararı vermesi ve bu kararın kesinleşmesi gerektiği nazara alındığında merci tayini için aranan “iki mahkeme arasında olumsuz yetki uyuşmazlığı bulunması” koşulunun henüz gerçekleşmediği kuşkusuzdur. Bu nedenle merci tayini koşulları oluşmadığından dosyanın mahalline iadesine karar vermek gerekmiştir.

Bu aşamada yargı yeri belirleme koşulları bulunmayan dosyanın MAHALLİNE İADESİNE, 15/02/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.