1. Hukuk Dairesi 2019/3211 E. , 2020/6557 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

Taraflar arasında birleştirilerek görülen davada;Asıl ve birleştirilen davada davacılar, mirasbırakanları babaları …’nün anneleri ile evli iken davalının annesi ile birlikte yaşamaya başladığını, daha sonra annelerinden boşanıp davalının annesi… ile evlendiğini, miras bırakanın ikinci eşi ve bu beraberlikten olan çocuklarını sürekli koruduğunu ve kayırdığını, bu nedenle çekişmeli 1817 ve 1828 parsel sayılı taşınmazlarını mirastan mal kaçırma amacıyla ara malik kullanmak suretiyle davalıya devrettiğini, temlik tarihi itibariyla miras bırakanın taşınmaz satmaya ihtiyacı olmadığı gibi davalının da alım gücü olmadığını ileri sürerek davalı adına olan tapu kayıtlarının iptali ile miras payları oranında adına tescilini istemişler, yargılama sırasında 1828 parsel sayılı taşınmazın üçüncü kişiye devredilmesi üzerine tazminat davası olarak davaya devam etmek istediklerini bildirmişlerdir.Davalı, mirasbırakanın taşınmazı ihtiyaç nedeniyle dava dışı Kemal’e devrettiğini, … ’in de satışa çıkarması üzerine aile yadigarı olan taşınmazları bedel karşılığında satın aldığını, miras bırakanın mal kaçırma kastı ile hareket etmediğini ve temlik harici terekenin bulunduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.Mahkemece, temlikin mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne ilişkin verilen karara karşı davalının yaptığı istinaf başvurusu, … Bölge Adliyesi 1.Hukuk Dairesi tarafından esastan reddedilmiştir.Karar, davalı tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi …’un raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü.

KARAR-
Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; davalının yerinde bulunmayan temyiz itirazının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 24.721.30. TL bakiye onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 09.12.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.