Kötü Niyetli Tazminata Mahkum Edilme Emsal Karar içeriğini siteden inceleyin ve benzeri durumlar için Gülsün Hukuk’a hemen başvurabilirsiniz.

T.C.
İZMİR
2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/341 Esas
KARAR NO : 2021/462

DAVA : İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 14/02/2020
KARAR TARİHİ : 27/05/2021

Yukarıda açık kimliği yazılı taraflar arasında mahkememizde görülen davanın yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

DAVA: Davacı vekili, dava dilekçesi ile; davalının 25/02/2019 düzenleme tarihli … numaralı ve 25/02/2019 düzenleme tarihli … numaralı poliçe bedellerini ödemediği iddiası ile İzmir … İcra Müdürlüğünün … esas sayılı icra takibi açıldığını, ödeme emrinin davalıya 25/01/2020 tarihinde tebliğ edildiğini, davalı borçlunun 30/01/2020 tarihinde borca itiraz ettiğini, davalı borçlunun itirazının haksız ve dayanaksız olduğunu, davalı borçlunun bilgisi dahilinde olmadığını ileri sürerek borcuna itiraz ettiği poliçelere dayanarak sigorta şirketine müracaat ile hasar bedelinin ödenmesini talep ettiği, ancak gerçekliğe uymayan talebinin reddedildiğini, bu durumun dava-alacak konusu poliçelerin davalının bilgisi dahilinde düzenlendiğinin açık delili olduğunu, çünkü davalının bilgisi olmadan düzenlendiği iddia edilen poliçelerden davalının haberi olmaması ve poliçelere dayanak hasar bedeli talebinde bulunmasının mümkün olmadığını, haksız ve dayanaksız olan yersiz ve kötü niyetli takibe itirazının iptali ile borçlunun takip konusu borcu takip dosyasında belirtilen %9 faiziyle ödemeye ve takip konusu alacağın %20 sinden az olmamak üzere kötü niyetli tazminatına mahkum edilmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE;

1-Dava, davacının sigortacısı olduğu tarım sigortası primlerinin ödenmemesi iddiasına dayalı olarak açılan itirazın iptali davasıdır.

2-İzmir …Tüketici Mahkemesi’nin 19/01/2021 tarihli … Esas … Karar sayılı kararı ile ticaret mahkemelerinin görevli olduğu yönünde karar verilmesi sonucu dosya mahkememize tevzi edilmiş ise de yapılan inceleme neticesinde yetkili ve görevli mahkemenin İzmir Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu anlaşılmıştır.

3-Somut olayda taraflar arasında uyuşmazlık konusu poliçe TARSİM olarak bilinen tarım sigortası poliçesi bedeli nedeniyle davacının alacaklı olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Davalının çiftçilik faaliyeti kapsamında hareket ettiği ve tacir olmadığı dosya kapsamından anlaşılmaktadır.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 114. maddesine göre “görev” dava şartlarından olup, mahkemece res’en ve davanın her aşamasında değerlendirilebilecektir. Davanın dayanağı olan 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu ile üreticilerin bu kanunda belirtilen riskler nedeniyle uğrayacağı zararların karşılanması amacıyla tarım sigortaları uygulamasına geçilmiş olup, tarım sigortaları ile ilgili sistem normal sigortalara göre farklılıklar göterdiğinden ve davacı çiftçi olup, tacir sıfatı bulunmadığından, taraflar arasındaki ilişki ve uyuşmazlığın TTK’dan kaynaklanmadığı, uyuşmazlığın 6100 sayılı HMK’nın 2. maddesi uyarınca genel hükümlere göre Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Nitekim benzer uyuşmazlıklarda Yargıtay 20.Hukuk Dairesi’nin(2016/9125 E. 2016/7945 K.) İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 11.Hukuk Dairesi’nin uygulaması da Asliye Hukuk Mahkemesi’nin görevli olduğu yönündedir.(Bkz.:2017/566 E. 2017/388 K.)

4-Açıklanan nedenlerle davacı ile davalı arasındaki uyuşmazlığın Türk Ticaret Kanunu’ndan değil 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’ndan kaynaklandığı, davalının tacir sıfatının bulunmadığı, uyuşmazlığın genel hükümlere göre çözülmesinin gerektiği değerlendirildiğinden mahkememizin görevsizliğine ve İzmir Asliye Hukuk Mahkemesi’nin görevli olduğuna dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Mahkememizin görevsizliği nedeniyle davanın USULDEN REDDİNE,

2-Görevli mahkemenin İzmir Asliye Hukuk Mahkemesi OLDUĞUNA,

3-Karar kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın görevli İzmir Asliye Hukuk Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,
4-6100 s. HMK.nın 20. Maddesi uyarınca karar kesinleştikten sonra 2 hafta içinde davacı tarafça dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesinin istenmesine, bu süre içerisinde müracaat edilmediği taktirde davanın açılmamış sayılacağının İHTARINA,

5-HMK’nın 331/2. Maddesi gereğince yapılan yargılama giderlerine görevli mahkemece karar verileceğinden bu aşamada karar verilmesine yer olmadığına,
Dair, taraf vekillerinin yokluğunda, tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildi. 27/05/2021