Kıymetli Evrak İptali (Bono İptali) Davası Emsal Karar detaylarına kurumsal sitemizden erişebilir ve özellikle hukuk büromuzun bulunduğu şehirde benzer durumlar için bize ulaşabilirsiniz.

T.C. ANKARA 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Türk Milleti Adına Yargılama Yapmaya ve Hüküm Vermeye Yetkili
ANKARA 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

KARAR

ESAS NO : 2017/159 Esas
KARAR NO : 2021/778

DAVA : Kıymetli Evrak İptali (Bono İptali)
DAVA TARİHİ : 06/01/2016
KARAR TARİHİ : 30/11/2021
GEREKÇELİ KARARIN
YAZILDIĞI TARİHİ : 10/12/2021

Mahkememizde görül,mekte olan Kıymetli Evrak İptali (Bono İptali) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı, dava dilekçesinde özetle; davalı ile aralarında devam eden boşanma davasının … 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin … E. sırasına kayıtlı olduğunu ve derdest bulunduğunu; davalının, mal kaçırmak amacıyla teyzesinin kocası …’a borçlu gözükmek için muvazaalı olarak 01.05.2012 düzenleme tarihli bono tanzim ettiğini; bono nedeniyle Ankara … Müdürlüğünün … E. sayılı takip dosyasından takibe geçildiğini ve davalı ile müşterek mülkiyetinde bulunan taşınmaza ve … E. sayılı araca haciz konulduğunu, bu nedenle mağdur olduğunu ileri sürerek muvazaalı olarak düzenlenen senedin iptalini, talep ve dava talep ve dava etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, GEREKÇE VE KABUL:

Somut olayda; taraflar arasında boşanma davası derdest iken, davalının bono düzenlemek suretiyle muvazaalı olarak borçlandığı ve tarafların müşterek mülkiyetindeki taşınmaz ile otomobil üzerine konulan haciz sebebiyle davacının mağdur olduğu savına dayalı olarak bononun iptali, talep edilmektedir.
Dava dilekçesi ekindeki bono fotokopisinden; borçlunun …; lehtarın …, düzenleme tarihi 01.05.2012, vade tarihi 15.06.2012 tarihli 185.000,00 TL bedelli bono olduğu, gözlenmiştir.

Yargılama sürmekte iken davalı vekili 11/11/2021 tarihli dilekçe ile dava konusu uyuşmazlığın ortadan kalktığını ve yargılama gideri vekalet ücreti haklarından feragat ettiğini belirtmişt. Davacı vekili de 10/11/2021 tarihli dilekçesi ile davanın konusuz kaldığını, yargılama gideri, vekalet ücreti talep etmediklerini beyan etmiştir.
Bu hali ile davanın konusunun kalmadığı kabul edilip, aşağıdaki hüküm oluşturulmuştur.
HÜKÜM: Nedenleri yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davanın konusu kalmadığı için esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına,
2-Tarafların yargılama gideri, ve vekalet ücreti talepleri olmadığı için bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,
3-Taraflarca yatırılan ve kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde iadesine,
Dair, tarafların yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.30/11/2021

Katip …
¸

Hakim …
¸

Not : Bu evrak 5070 sayılı Elektronik imza yasası kapsamında imzalanmıştır.