Kendiliğinden Velayetin Babaya Kalması Yargıtay Kararı konusu içeren bu içeriğimize Gülsün Hukuk Bürosu’nun kurumsal sitesinden hemen erişebilir ve merak ettikleriniz için alanında uzman avukatlarımızdan anında destek alabilirsiniz.

2. Hukuk Dairesi 2010/10892 E. , 2011/1175 K.

MAHKEMESİ :Sincan 2. Aile Mahkemesi
TARİHİ :08.03.2010
NUMARASI :Esas no: 2009/649 Karar no:2010/230

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

1-Velayet, çocukların bakım, eğitim, öğretim ve korunması ile temsil görevlerini kapsar (TMK.Md.337-340-342-346). Velayetin kaldırılması ve değiştirilmesi şartları gerçekleşmedikçe, ana ve babanın velayet görevlerine müdahale olunamaz. Velayet, ana ve babadan birinin ölümü halinde sağ kalana aittir (TMK.md.336/3). Evlilik devam ederken annenin vefat ettiği anlaşılmaktadır. Bu durumda velayet kendiliğinden yasa gereği tek başına babaya kalmıştır. Babanın velayetinin kaldırıldığına ilişkin bir mahkeme hükmü bulunmamaktadır. Babanın velayetin kaldırılmasını gerektirecek olumsuz bir durumu da tespit edilememiştir.

Velayet babada olduğu halde, Türk Medeni Kanununun 346’ıncı maddesi koşulları da gerçekleşmemişken; küçüğün davacı babaya teslimine karar verilecek yerde; babanın velayeti fiilen kullanamaması sonucunu doğuracak şekilde küçük Halil E.davalılara teslimine dair karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olmuştur.
2-Kabule göre de; davalılar tarafından küçükle kendileri arasında kişisel ilişki kurulmasına yönelik (TMK.md.325) bir dava bulunmadığı halde; yazılı şekilde hüküm kurulması da doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 1.bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.26.01.2011 (Çrş.)