İmar Kirliliği İle Alakalı Yargıtay Kararı Gülsün Hukuk Bürosu kurumsal web sitesinde sizlere sunulmuştur. İlgili site üzerinden bu içeriği inceleyebilir ve benzer bir durumla karşı karşıya kaldığınızda özellikle TOKAT ili ve çevresinde avukatlarımızdan hemen destek alabilirsiniz.

12. Ceza Dairesi 2021/3697 E. , 2021/8722 K.

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
Suç : 2863 sayılı Kanuna aykırılık, imar kirliliğine neden olma

2863 sayılı Kanuna aykırılık ve imar kirliliğine neden olma suçlarından sanığın beraatine ilişkin hükümler, katılanlar vekilleri tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, incelenen dosya kapsamına göre katılanlar vekillerinin sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1- 08/12/2011 tarihli yapı tespit ve durdurma tutanağı ile 3. derece arkeolojik sit alanında kalan taşınmazda sanık tarafından ruhsat ve eklerine aykırı olarak çatı penceresi açıldığının ve zemin katta sundurma yapıldığının tespit edildiği, dosya kapsamında mevcut 15/07/2013 tarihli inşaat bilirkişi raporunda, … Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından çekilen 2007 yılına ait fotoğraflardan çatı tadilatının 2007 yılında henüz yapılmamış olduğunun, pergolenin ise anılan tarihte mevcut olduğunun tespit edildiği, … Fen İşleri Müdürlüğünün, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderdiği 06/11/2013 tarihli yazıda, yapı tespit ve durdurma tutanağında belirtildiği şekliyle çatının mimari projesine uygun olmayan kısmı ile zemin kat kuzey terası üzerindeki sundurmanın üst örtüsü ve merteklerinin 31/10/2013 tarihinde ilgili müze denetiminde kaldırıldığının belirtildiği, sanığın savunmasında, 2014 yılının ilkbaharında dava konusu müdahalelerin kaldırıldığını beyan ederek mahkemeye 2 adet resim sunduğu, söz konusu resimler incelendiğinde, sundurmanın yıkılmış olduğu anlaşılmış ise de, çatı penceresine ilişkin müdahalenin devam edip etmediği belirlenemediğinden, mahkemece, mahallinde yeniden inşaat mühendisi bilirkişi refakatinde keşif icra edilerek, çatı penceresinin projesine uygun hale getirilip getirilmediği, projesine uygun hale getirilmemiş ise hangi tarihte yapıldığı tereddütsüz şekilde tespit edilip, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdir edilmesi gerektiği gözetilmeksizin, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesis edilmesi,

2- Sanık hakkında hakkında hem 2863 sayılı Kanuna aykırılık suçundan hem de imar kirliliğine neden olma suçundan dava açıldığı anlaşılmakla; sanık tarafından gerçekleştirildiği iddia olunan tek bir eylem bulunması ve 2863 sayılı Kanunun 65. maddesinin, 5237 sayılı TCK’nın 184. maddesine göre özel norm niteliği taşıması karşısında, “özel normun önceliği” ilkesi gereği eylem 2863 sayılı Kanuna göre değerlendirilip, imar kirliliğine neden olma suçundan sanık hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmesi gerektiği gözetilmeksizin, anılan suçtan da beraat hükmü tesis edilmek suretiyle tek eylemden iki farklı suç nitelendirmesi ile iki ayrı hüküm kurulması kanuna aykırı,

3- Gerekçeli karar başlığında suç tarihinin “04/02/2012” olarak gösterilmesi,

İsabetsiz olup, katılanlar vekillerinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden, 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince hükmün isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 08/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.