11. Hukuk Dairesi 2020/657 E. , 2020/4575 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 06.02.2009 tarih ve 2008/138- 2009/36 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davalı TPMK vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili; müvekkiline ait “blue line bl +şekil” ibareli 1. sınıf ürünlerini içeren 06.02.2004/2261 sayılı markasına iltibas ve tecavüz oluşturan, ayrıca tescili müvekkili aleyhine haksız rekabet yaratan davalı …’e ait 11.04.2006 tarih ve 2006/1467 sayılı, 11. sınıf malları içeren “BLUE HOT +ŞEKİL” ibareli marka tescil bülteninde ilanı üzerine, başvurunun 11. sınıf ürünler için reddedilme için yaptıkları itirazın önce Markalar Dairesi ve nihai olarak YİDK tarafından 2008/M-813 sayılı kararla reddedildiğini belirterek davalı başvurusunun müvekkili markasına iltibas yarattığının tespiti ile kurum kararının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı TPMK vekili; başvuru konusu “BLUE HOT +ŞEKİL” ibareli işaret ile davacının “blue line bl +şekil” ibareli markalarının karıştırılabilecek derecede aynı veya benzer olmadığını ifade ederek açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

İlk derece mahkemesince, toplanan delillere, kısmen iştirak olunun bilirkişi raporuna ve dosya kapsamına göre; davacının itiraz anında başvuruya tüm ürünler yönünden itiraz etmesine karşın, yargılamada başvurunun tesciline dair YİDK kararının yalnızca 11. sınıf ürünler yönünden iptaline karar verilmesini istediği, talebin daraltılmasının mümkün olmasına göre, yargılamanın yalnızca 11. sınıflar yönünden sürdürülebileceği, davalının redde mesnet marka ile aynı sınıftaki hizmetler için “BLUE HOT+ŞEKİL” ibaresini marka olarak tescil ettirmesinin davacının markası için haksız rekabet doğuracağı, davalı başvurusunun konusu “BLUE HOT + ŞEKİL” ibareli işaret ile davacıya ait “BLUE LİNE BL ŞEKİL” ibareli marka arasında 556 sayılı KHK’nın 7/b ve 8/b maddesi kapsamına girebilecek şekilde bir benzerlik bulunduğu, dolayısı ile “BLUE LİNE BL ŞEKİL” ibare ve biçimli marka ile, “BLUE HOT + ŞEKİL” ibare ve biçimli başvurunun iltibas yaratabilecek derecede benzer bulunduğu gerekçeleri ile davanın kabulüne, YİDK’in 2008/M-813 sayılı kararının, başvuru kapsamındaki 11. sınıf ürünler yönünden iptaline karar verilmiştir.

Kararı, davalı TPMK vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı TPMK vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı TPMK vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 10,00 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı TPMK’dan alınmasına, 27.10.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.