Boşanma Davasında Kusur Belirlenmesi ve Giderler konularını içeren bu içeriğimizi incelemenizin ardından benzer tüm hususlar için Tokat ilinin önde gelen avukatları ile hizmet veren Gülsün Hukuk Bürosu’nu arayabilirsiniz.

2. Hukuk Dairesi 2021/4925 E. , 2021/6408 K.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı erkek tarafından, kadının davasının kabulü ve reddedilen manevi tazminat talebi yönünden; davalı-karşı davacı kadın tarafından ise erkeğin davasının kabulü, kusur belirlemesi, yargılama giderleri ve vekâlet ücreti yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Dosyadaki yazılara, bozmaya uygun işlem ve araştırma yapılmış olmasına, delillerin takdirinde bir yanlışlık bulunmamasına göre davalı-karşı davacı kadının tüm, davacı-karşı davalı erkeğin ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Taraflarca karşılıklı evlilik birliğinin sarsılması nedenine dayalı olarak boşanma davası ikame edilmiş; ilk derece mahkemesince kadının sadakatsiz olduğu, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda, kadının tam kusurlu, erkeğin ise kusursuz olduğu kabul edilerek, erkeğin boşanma davasının kabulüne, kadın tam kusurlu ise de erkeğin boşanmaya itirazının olmadığı, evliliğin devamı konusunda korunmaya değer yarar kalmadığı gerekçesi ile kadının boşanma davasının da kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmiştir. Bu karar taraflarca yukarıda gösterilen sebeplerle temyiz edilmiştir.

Dosyaya yansıyan olaylar bir bütün olarak değerlendirildiğinde; evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı kuşkusuzdur. Ne var ki, bu sonuca ulaşılması mahkemenin de kabulünde olduğu üzere tamamen kadının tutum ve davranışlarından kaynaklanmıştır. Davacı-karşı davalı erkeğin kusuru ispat edilememiştir. Erkeğin boşanma ilamının kesinleştirilmesi üzerine yeniden evlenmesi erkeğe kusur olarak yüklenemez. O halde, kadının boşanma davasının reddi gerekirken, kanun hükümlerinin yorumunda yanılgıya düşülerek kadının boşanma davasının da kabulüne karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın temyiz eden Nuran’a yükletilmesine, peşin alınan harcın mahsubuna ve 292.10 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatıran Hüseyin’e geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.22.09.2021 (Çrş.)