Aile Soyadı Değişikliği Yargıtay Kararını sitemizden inceleyebilir sizlerde TOKAT ili ve çevresinde görülecek olan davalarınız için alanında uzman AİLE AVUKATLARI ile irtibata geçebilirsiniz. Gülsün Hukuk Bürosu bulunduğunuz şehirde uzman kadrosuyla sizlere hizmet vermektedir.

18. Hukuk Dairesi 2008/834 E., 2008/2176 K.
AİLE SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ
SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ

4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 27 ]
5490 S. NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU [ Madde 36 ]

Davacı … Babur ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Tavşanlı 2.Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 5/12/2006 günlü ve 2006/337-410 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 12/10/2007 gün ve Hukuk- 2007/143432 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Davacı, dava dilekçesinde; nüfus kütüğünde “Babur” olan soyadının “Babür” olarak değiştirilmesini istemiştir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 27. maddesi gereğince adın (bu bağlamda soyadın) değiştirilmesi, ancak haklı nedenlere dayanılarak hakimden istenebilir. Dosyada toplanan bilgi ve belge içeriğinden; Davacının babası Temur’un Kelkit Asliye Hukuk Mahkemesine açmış olduğu dava sonunda verilen 22/8/1973 gün ve 1973/455-319 sayılı kararla “Durmaz” olan soyadının, “Babur” olarak değiştirildiği, bu hüküm tarihinde ergin bulunmayan davacı İhsan’ın soyadının da “Babur” olarak düzeltildiği anlaşılmaktadır. Babanın açtığı aile soyadı değişikliğini içeren dava ile ergin olmayan çocuğunda soyadı değişmiş bulunduğundan o çocuk ergin olduktan sonra aynı konuda (aile soyadının değiştirilmesi istemli) dava açamaz; buna 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Yasasının 36. maddesinin (b) bendi izin vermez. Açıklanan tüm bu nedenlerle davanın reddi gerekirken, kabulü ile davacının soyadının -istem gibi- değiştirilmesine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 28/2/2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.