Sigorta (Mal Sigortası Kaynaklı) Emsal Karar içeriğini Gülsün Hukuk Bürosu’nun kurumsal sitesinde sizlere sunduk, inceleyebilir ve anında hukuki destek alabilirsiniz.

T.C. BAKIRKÖY 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2020/989 Esas
KARAR NO : 2021/198

DAVA : Sigorta (Mal Sigortası Kaynaklı)
DAVA TARİHİ : 30/12/2020
KARAR TARİHİ : 15/03/2021
KARAR YAZIM TARİHİ : 19/03/2021
Mahkememizde görülmekte olan Sigorta (Mal Sigortası Kaynaklı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle; müvekkile ait …….. ilçesi, ….. Mahallesi ……. Sokak No:……. pafta, …… ada, ……. parselde bulunan binada gayrımenkulleri bulunduğunu, 26.09.2019 tarihinde meydana gelen depremde ağır hasar aldığını,
deprem sonrası binanın durumunun tespiti amacıyla …….. Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 07.10.2019 tarihinde yapılan inceleme sonucunda; bina hakkında ağır hasar tespiti yapılmış olup tahliyesine karar verilerek mühürlenmiş ve …….. Belediye Başkanlığı tarafından bina tahliye edilmiş akabinde de bina yıktırıldığını, müvekkil bu bina ile ilgili 6305 sayılı kanun kapsamında zorunlu olarak DASK Sigortası yaptırdığını, meydana gelen deprem dolayısıyla bina ağır hasara uğramış olup yukarıda açıklandığı üzere bina tahliye edilmiş olup yıkım aşamasındadır. Ancak müvekkil DASK Sigortası kapsamında Sigorta Şirketlerine müracaat ettiklerinde hasar bedellerinin ödenmesi ile ilgili olumsuz cevaplar aldıklarını, bu nedenle açılacak davaya delil olması açısından ve de binanın yıkım aşamasında olduğundan delillerin yok olması ihtimali kuvvetle muhtemel bulunduğundan müvekkillerin sigorta poliçesi kapsamında talep edebilecek oldukları hasar tutarının uzman bilirkişi vasıtasıyla tespitinin Bakırköy …… Sulh Hukuk Mahkemesi …… Değişik İş dosyası ile davaya konu taşınmaz üzerinde bulunan her dairenin Dask Sigortası poliçe kapsamında talep edilebilecek olan hasar bedelinin ayrı ayrı tespiti yapıldığını, tespit için 1.957,90-TL masraf yapıldığını belirterek, Dask Poliçesi Kapsamında 26.09.2019 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle müvekkilin uğramış olduğu zararın, ve tespit masraflarının fazlaya dair her türlü hakkımız saklı kalmak kaydıyla; HMK 107. Maddesi uyarınca nihai bedel tespit edildiğinde bedel artırım dilekçesi verilmek üzere şimdilik 10.000,00 TL nin hasar tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte tüm davalılardan (sigorta şirketlerinden poliçe limiti ile sınırlı olmak üzere) müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesini, Konut Poliçesi kaspsamında 26.09.2019 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle müvekkilin uğramış olduğu ve DASK poliçesi kapsamında olmayan kira kaybından doğan zararının 16.560,00 TL nın davalı …’nden hasar tarihinden işleyecek avans faiziyle tahsili ile davacıya verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili mahkememize sunmuş olduğu cevap dilekçesinde özetle; müvekkili şirketin yerleşim yeri itibariyle yetkili mahkemeler ise İstanbul Anadolu Adliyesi Tüketici Mahkemeleri olduğundan davanın görev ve yetki yönünden reddine kadar verilmesini talep etmiştir.

Dava, zorunlu deprem sigortası poliçesinden kaynaklı tazminat istemine ilişkindir.

HMK’nın 114 ve 115. maddelerinde dava şartları düzenlenmiş olup, açılan bir davada öncelikle dava şartlarının kanundaki düzenleme sırasına göre incelenip, değerlendirilmesi gerekmektedir.

Ticari dava ile ilgili düzenleme TTK’nun 4. maddesinde yapılmıştır. TTK’nun 4/1 maddesine göre, her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın bu Kanunda öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları ticari dava sayılır.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’nun “Amaç” başlıklı 1. maddesinde yasanın amacı açıklandıktan sonra “Kapsam” başlıklı ikinci maddesinde: “Bu kanun her türlü tüketici işlemi ile tüketiciye yönelik uygulamaları kapsar.” hükmüne yer verilmiştir.

Anılan Kanun’un 3. maddesinde “Tüketici; ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, mal; alışverişe konu olan taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü vb. her türlü gayri maddi malları, tüketici işlemi; mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

6502 Sayılı Kanun’un 73. maddesinde, bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa Tüketici Mahkemelerinde bakılacağı öngörmüştür. Bir hukuki işlemin 6502 Sayılı Kanun kapsamında kaldığının kabul edilmesi için taraflardan birinin tüketici olması ve işlemin tüketici işlemi sayılması gereklidir.

Somut uyuşmazlıkta; taraflar arasında mesken niteliğindeki taşınmaz nedeniyle düzenlenen zorunlu deprem sigortası poliçesinden kaynaklı hukuki ilişki bulunduğu, bu hukuki ilişki uyarınca davacının tüketici, taraflar arasındaki sigorta ilişkisinin de tüketici işlemi sayılacağı ve davacı tarafça zorunlu deprem sigortası poliçesinden kaynaklı tazminat talebinde bulunulduğu gözetildiğinde, dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nun 73. maddesi uyarınca taraflar arasındaki uyuşmazlığın Tüketici Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir. Bu nedenle, somut uyuşmazlıkta Tüketici Mahkemeleri görevli olduğu anlaşılmakla davanın görev şartı yokluğundan usulden reddine karar verilmiştir.
HÜKÜM-Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-HMK 4/1-a maddesi uyarınca Mahkememizin görevsizliği ve yetkisizlik nedeniyle HMK 114/1-c ve 115 maddeleri uyarınca göreve ve yetkiye ilişkin dava şartı yokluğundan davanın usulden reddine,

2-HMK 20. maddesi uyarınca kararın kesinleşmesini müteakip yasal iki haftalık sürede talepte bulunulduğunda dosyanın görevli İSTANBUL ANADOLU NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİNE gönderilmesine,

3-HMK 331/2. maddesi uyarınca yargılama giderlerinin görevli ve yetkili mahkemece hüküm altına alınmasına,
4-Süresinde dosyanın görevli ve yetkili mahkemeye gönderilmesi talep edilmediği takdirde ve talep halinde mahkememizce davanın açılmamış sayılmasına karar verilerek yargılama giderlerinin hüküm altına alınmasına,

Dair davacı vekilinin ve davalı ….. vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.
15/03/2021

Katip …
¸e-imzalıdır