Miras Yoluyla Gelen Tapu Kayıtları Yargıtay Kararı ile alakalı bilgilendirici içeriği (YARGITAY KARARINI) kurumsal sitemizden inceleyebilir ve detaylarda yer alan konuya benzer bir husus için Gülsün Hukuk Bürosu avukatlarından destek alabilirsiniz.

1. Hukuk Dairesi 2021/3467 E. , 2021/7149 K.

MAHKEMESİ : ERZURUM BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 4. HUKUK DAİRESİ

DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

Taraflar arasında görülen dava, kadastro öncesi nedenlere dayalı tapu kaydının iptali ve tescili istemine ilişkindir.
Davacı … ve arkadaşları, … İlçesi Merkez… Mahallesinde yapılan kadastro çalışmaları sonucunda 103 ada 2 parsel sayılı 1.288.66 metrekare yüzölçümündeki taşınmazın davalı … adına; 104 ada 19 ve 107 ada 7 parsel sayılı 1.449.56, 1.152.50 metrekare yüzölçümündeki taşınmazların davalı … adına kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle tespit ve tescil edildiğini ancak tutanağın gerçeği yansıtmadığını dava konusu taşınmazların kök muris …’ten geldiğini ve terekesinin mirasçılar arasında taksim edilmediğini ileri sürerek miras yoluyla gelen hakka dayanarak tapu kayıtlarının iptali ile adlarına tescilini istemişlerdir.

Davalılar … ve … dava konusu taşınmazların kök muris …’in eşi …’ten geldiği hususunun doğru olduğunu ancak Mustafa ‘nın kadastrodan çok önce dava konusu taşınmazlar ile birlikte bütün arazilerini çocukları arasında paylaştırdığını, kadastro çalışmalarının 1992 yılında gerçekleştiğini aradan 21 yıl geçtikten sonra davanın açıldığını, hak düşürücü sürenini geçtiğini, dava konusu taşınmazlara 30-35 yıldır zilyet olduklarını, davacıların iddialarının haksız ve yersiz olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini savunmuşlardır.

İlk derece mahkemesince 3402 sayılı Kadastro Kanununun 12/3 maddesi hükmü gereğince hak düşürücü süreden sonra davanın açılmış olması nedeniyle davanın reddine karar verilmiş, davacılar vekilinin ve davalı … vekilinin istinaf başvurusu üzerine Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesince davacılar vekilinin istinaf talebinin 6100 sayılı HMK’nun 353/1-b.1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilmiştir.
Karar, davalılardan … vekili tarafından sadece vekâlet ücreti yönünden süresinde temyiz edilmiş olmakla; Dosya incelendi, gereği görüşüldü.

Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 23,40 TL. bakiye onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 24/11/2021 tarihinde kesin olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.