Sitemizde bugünkü kararlar içeriği kapsamında sizlere “Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma ” konusu üzerinden Aynen infaz mahiyetinde mahkûmiyet  hükmüne ait bilgileri paylaşmaktayız. Benzer konunlarda profesyonel destek almak isteyen herkes TOKAT ilinde bulunan Gülsün Hukuk Bürosu’ndan profesyonel destek alabilmektedir.

10. Ceza Dairesi 2020/18264 E. , 2021/10203 K.

Mahkeme : … Asliye Ceza Mahkemesi
Suç : Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma
Hüküm : Aynen infaz mahiyetinde mahkûmiyet

Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Mahkemece 12/07/2012 tarih ve 2011/55 esas, 2012/79 karar sayılı karar ile 5237 sayılı TCK’nın 191/1, 62 maddeleri uyarınca hapis cezası ile birlikte tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine hükmolunduğu, kararın 06/09/2012 tarihinde kesinleştiği, hükmün infazı aşamasında, tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranılmaması nedeniyle kesinleşmiş hükümdeki hapis cezasının aynen infazına karar verilmesi gerekirken Mahkemece 20/03/2014 tarihli 2013/53 esas 2014/34 karar sayılı karar ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği ve denetim süresi içerisinde kasıtlı suç işlediğinden bahisle hüküm açıklanarak hapis cezasına hükmedilmiş ise de; bu hükmün aynen infaz mahiyetinde 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 98. maddesi uyarınca verilen bir karar niteliğinde olması ve aynı Kanunun 101/3. maddesi uyarınca itiraz yoluna tabi bulunması nedeniyle, 5271 sayılı CMK’nın 264/2. maddesi uyarınca itirazla ilgili olarak gerekli kararın yetkili ve görevli itiraz merciince verilmesi için, dosyanın incelenmeksizin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 18/10/2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.